Гражданско дело 20988/2013 - Решение - 03-02-2014

Решение по Гражданско дело 20988/2013г.

 Р Е Ш Е Н И Е № 13

гр. Пловдив, 03.02.2014  г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  VІІІ-ми гр. състав, в публично съдебно заседание на 28.01. 2014 г., в състав:

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА

 

при секретаря Димитрия Гаджева, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 20988 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 4 от ЗЗДН.

Производството по делото е образувано по молба по реда на чл. 8, т. 1 от ЗЗДН.

.........................................................................................................................................

 По тези съображения и на основание чл. 237 ГПК съдът

Р     Е     Ш     И :

 

ЗАДЪЛЖАВА Т.Х.Д., ЕГН: **********,*** ДА СЕ ВЪЗДЪРЖА от извършване на домашно насилие по отношение на майка си Ц.Т.П., ЕГН: **********,***

ОТСТРАНЯВА Т.Х.Д., ЕГН: **********,*** от съвместно обитаваното с майка му Ц.Т.П., ЕГН: ********** жилище, находящо се в гр. ................за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на издаване на заповедта за незабавна защита -  03.01.2014 г.

ЗАБРАНЯВА на Т.Х.Д., ЕГН: **********,***  да се ПРИБЛИЖАВА ДО майка му Ц.Т.П., ЕГН: **********, ДО ЖИЛИЩЕТО, обитавано от майка му Ц.Т.П., ЕГН: **********, находящо се в гр. ..............................., както и ДО МЕСТОРАБОТАТА Й И  МЕСТАТА Й ЗА СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ И ОТДИХ, за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на издаване на заповедта за незабавна защита -  03.01.2014 г.

 Да  се издаде заповед за защита, която да се връчи на районното полицейско управление по настоящия адрес на извършителя и пострадалото лице, а на страните - ведно с препис от решението.

            При неизпълнение на заповедта за защита следва да се приложат мерките по чл. 21, ал. 3 от ЗЗДН – задържане на нарушителя и незабавно уведомяване на органите на прокуратурата.

            ОСЪЖДА Т.Х.Д., ЕГН: **********,***   да заплати глоба в размер на 200 лв. по сметка на бюджета на съдебната власт.

            ОСЪЖДА Т.Х.Д., ЕГН: **********,***  да заплати държавна такса по сметка на ПРС в полза на бюджета на съдебната власт в размер на 25 лв.

            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в 7 – дневен срок от връчването му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

Вярно с оригинала!

ДГ