Гражданско дело 20981/2013 - Решение - 26-02-2014

Решение по Гражданско дело 20981/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е               

 

 

№ 808/ 26.02.2014 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на тринадесети февруари 2014 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 20981 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

............................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Т.М. ***, ЕГН ********** и Е.Л.М. ***, ЕГН **********, сключен в гр. П. на **** г. с Акт № **** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Придобития по време на брака в режим на СИО недвижим имот, съпрузите поделят помежду си, както следва:

В ДЯЛ на Т.М. ***, ЕГН ********** се поставя правото на собственост върху НЕДВИЖИМ ИМОТ:САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 56784.535.73.2.1  по кадастралната карта и кадастралните регистри на град П., община П., област П., одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на И. Д. на АГКК с последно изменение със Заповед : КД-14-16-12/06.01.2010год. на Началника на СГКК – П., с адрес на имота: гр. П., п.к. **** район Ю., **** , самостоятелния обект се намира в сграда №***, разположена в поземлен имот с идентификатор : № 56784.535.73, с предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, с посочена в документа площ: 41.99 кв.м. , с брой нива на обекта: 1, с прилежащи части:склад№3 –с площ от 5.51 кв.м. и 0.70 + 0.09% ид.ч. от общите части на сградата при съседни самостоятелни обекти в сградата:  на същия етаж: 56784.535.73.2.2  ; под обекта 56784.535.73.2.25  , над обекта: 56784.535.73.2.5

, ВЕДНО с 13/1976  ид. част /една трета идеална част/ от  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.535.73  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на И. д. на АГКК, с последно изменение със Заповед : КД-14-16-12/06.01.2010год. на Н. на СГКК – П. целият с площ 1971 кв.м., с адрес на поземления имот: , с адрес на имота: гр. П., п.к. **** район Ю., **** с начин на трайно ползване: Висока застрояване /над 15 м./, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с номер по предходен план: 535.43, кв.3а, За по плана на ****, парцел: ХV-43 при съседи: 56784.535.1020, 56784.535.1109, 56784.535.3202, 56784.535.79, 56784.535.72, 56784.535.3192 като  имота съответстват на описаните имоти в Нотариален акт за прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот № ****, том ****, дело № ***, дело №****. на Н. с рег.№ **** по РНК с район на действие  при ПРС и Нотариален акт за прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот № ****, том ****, дело № ****, дело №****. на Н. с рег.№ **** по РНК с район на действие  при ПРС

13/1976 идеални части от дворно място, находящо се в гр. П., общ.П., обл. П., ****, съставляващо УПИ ХV -43 – жилищно и общ. Застрояване от квартал  3 „ а „ по регулациония план на **** гр.П.,  целият с площ от 1 976 кв.м., при граници на целия имот:  от запад –  **** , от юг – УПИ ІХ – комплексно застрояване, от север – УПИ ХІV-43 – жилищно и обществено застрояване и от изток – УПИ VІІІ-2 обществено обслужващо застрояване и автосервиз ведно с построения в поземления имот в степен на завършеност съгласно Удостоверение №-.... Апартамент № **** разположен на първия етаж, на кота + 3.37м ., корпус „ Б”, състоящ се от входно антре, баня с тоалетна, дневна с кът за готвене, тераса със застроена площ от 41.99кв.м. , ведно с 0.70% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, на които отговарят 9.99кв.м. при граници на обекта: стълбищна площадка, ап.1 секция „В”, двор, ап. 2 секция „ Б”, отдолу магазин 3, от горе – ап.6 секция „ Б”, ведно със склад №3 разположен на първия етаж на кота + 3.37 м., корпус „ Б”  със застроена площ от 5.51 кв.м.ведно с 0.09 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж, на който отговарят 1.31 кв.м. , при граници на обекта : склад № 2 на ап.1 секция А ,ап. 1 секция В, ап.3 секция Б, от долу – склад към магазин 3, от горе – склад 6 ведно със  съответните идеални части от земята, от гре – склад 6, построен в степен на завършеност 63% „ Груп строеж”, съгласно скица – виза за проучване и проектиране от 21.02.2005год. и Разрешение за строеж № 267/22.05.2007год. в предвидената за изграждане жилищна сграда в Дворно место находящо се в гр.П., ****, съставляващо УПИ ХV -43 – жилищно и общ. Застрояване от квартал  3 „ а „ по регулациония план на ***** гр.П.,  целият с площ от 1 976 кв.м., при граници на целия имот:  от запад –  **** , от юг – УПИ ІХ – комплексно застрояване, от север – УПИ ХІV-43 – жилищно и обществено застрояване и от изток – УПИ VІІІ-2 обществено обслужващо застрояване и автосервиз. Същите обекти са индивуализирани съгласно Нотариален акт №**** том ***, рег.№***, дело№*** от ****год. на н. Т. К. с рег.№ **** по РНК с район на действие Районен съд – гр.П. и Нотариален акт № **** том ***, рег.№ ****, дело№ **** от ****год. на н.Т. К. с рег.№ *** по РНК с район на действие Районен съд – гр.П.

Данъчната оценка на описания по-горе недвижим имот възлиза на общо 47 032,00  лв.

Съпрузите заявяват, че няма да се извършва парично уравнение на дяловете им в описания по-горе недвижим имот - закупен изцяло с лични средства на съпруга Т.М.М., поради което отношенията във връзка с делбата на имота са изцяло уредени.

Съпрузите заявяват, че останалото придобито по време на брака движимо имущество са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че нямат общи вземания, нито  общи задължения, по които да отговарят солидарно. Съгласяват се, при евентуално наличие на възникнали по време на брака задължения, по тях да отговаря съпругът, който ги е поел.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия – И.

ОСЪЖДА Т.М. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от общо 403,73лв. (четиристотин и три лева и седемдесет и три стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Т.М. ***, ЕГН ********** *** сумата от 492,16 лв. (четиристотин деветдесет и два лева и шестнадесет стотинки), представляваща местен данък.

ОСЪЖДА Е.Л.М. ***, ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

 

Вярно с оригинала.

ТР