Гражданско дело 20966/2013 - Решение - 24-02-2014

Решение по Гражданско дело 20966/2013г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер  771                           24.02.2014   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    ІІI брачен състав

На двадесет и четвърти февруари две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание на деветнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Иванка Боева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  20966                                                по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

Подадена е от И.С.Г. ЕГН ********** *** и Т.И.Г. ЕГН **********,*** молба за прекратяването на брака им, сключен на ********г. в гр. Р. с Акт за граждански брак № ****/********г., по взаимно съгласие, като се утвърди споразумението им по чл.51 от СК. 

*******************************************************************************************

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между И.С.Г. ЕГН ********** *** и Т.И.Г. ЕГН **********,*** сключен на ********г. в гр. Р. с Акт за граждански брак № ****/********г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Т.И.Г. ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име, а именно: Д.

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете  А. И. Г. ЕГН ********** се предоставят на майката Т.И. Д. ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на детето А. И. Г. ЕГН ********** с бащата И.С.Г. ЕГН ********** както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца за времето от 09,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя с приспиване и един месец през лятото, като не съвпада с годишния отпуск на майката, както и по всяко друго време през годината при взаимно съгласие на родителите.

ОСЪЖДА бащата И.С.Г. ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете А. И. Г. ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Т.И. Д. ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100,00 лева  /сто лева/, считано от влизане в сила на съдебното решение, до настъпване на законоустановена причина за изменяването или прекратяването на издръжката.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Р., ул. “В. Л.” №** на съпруга И.С.Г. ЕГН **********.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Съпрузите декларират, че не притежават недвижими имоти и МПС, придобити през времето на брака в режим на СИО. Страните заявяват, че движимите вещи, придобити през време на брака са поделили доброволно и извънсъдебно и нямат взаимни претенции в тази връзка. Лични вещи и влогове остават така както всеки от двамата съпрузи ги е закупил или направил и както ги ползва.

ОСЪЖДА И.С.Г. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 72,00 лева /седемдесет и два лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Т. Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

И.Б.