Гражданско дело 20949/2013 - Решение - 04-02-2014

Решение по Гражданско дело 20949/2013г.

    Р Е Ш Е Н И Е № 485

 

гр. Пловдив, 04.02.2014 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  VІІІ-ми гр. състав, в публично съдебно заседание на  28.01.2014 г., в състав:

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА

 

при секретаря Димитрия Гаджева, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 20949 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 4 от ЗЗДН.

Производството по делото е образувано по молба по реда на чл. 8, т. 1 от ЗЗДН.

................................................................................................................................

Така мотивиран, съдът

Р  Е  Ш  И:

ЗАДЪЛЖАВА М.В.Н., ЕГН **********,*** да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на Д.А.М.,***

ЗАБРАНЯВА на М.В.Н., ЕГН **********,*** да се ПРИБЛИЖАВА ДО Д.А.М., ЕГН: **********, ДО ЖИЛИЩЕТО, обитавано от Д.А.М., ЕГН: **********, находящо се на адрес: гр......................, КАКТО И ДО МЕСТАТА Й ЗА СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ И ОТДИХ, КАКТО И МЕСТОРАБОТАТА Й, за срок от ОСЕМНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на издаване на заповедта за незабавна защита -  21.12.2013 г.

 Да  се издаде заповед за защита, която да се връчи на районното полицейско управление по настоящия адрес на извършителя и пострадалото лице, а на страните - ведно с препис от решението.

            При неизпълнение на заповедта за защита следва да се приложат мерките по чл. 21, ал. 3 от ЗЗДН – задържане на нарушителя и незабавно уведомяване на органите на прокуратурата.

            ОСЪЖДА М.В.Н., ЕГН **********,*** да заплати глоба в размер на 200 лв. по сметка на бюджета на съдебната власт.

            ОСЪЖДА М.В.Н., ЕГН **********,*** да заплати държавна такса по сметка на ПРС в полза на бюджета на съдебната власт в размер на 25 лв.

ОСЪЖДА М.В.Н., ЕГН **********,*** да заплати на Д.А.М.,***0 лв. – разноски по делото в размер на заплатен адвокатски хонорар.

            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в 7 – дневен срок от връчването му.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

Вярно с оригинала!

ПМ