Гражданско дело 20910/2013 - Решение - 21-02-2014

Решение по Гражданско дело 20910/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 726/21.02. 2014 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на тридесети януари 2014 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 20910 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

.......................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.К.М. ***, ЕГН ********** и И.Б.М. ***, ЕГН **********, сключен в гр. Г. на **** г. с Акт № ****, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете Д. И. М. с ЕГН ********** се предоставя на майката М.К.М. ***, ЕГН **********.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата И.Б.М. и детето Д. се определя, както следва: всяка седмица от месеца за времето от 10.00 ч. в събота до 20.00 ч. в неделя – с преспиване, както и в продължение на пет дни през пролетната ваканция и пет дни през коледната ваканция, както и в продължение на тридесет дни през лятото, които да не съвпадат с определеното от майката време за почивка с детето.

Бащата И.Б.М. ***, ЕГН ********** се задължава да заплаща на непълнолетното си дете Д. И. М. с ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на нейната майка и законен представител М.К.М. ***, ЕГН **********  ИЗДРЪЖКА в размер на 300 лв. (триста лева) месечно, платима от двадесето до тридесето число на текущия месец, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо апартамент, находящ се в гр. П., *****, се предоставя на съпругата М.К.М..

Придобитите по време на брака в режим на СИО недвижими имоти, съпрузите поделят помежду си, както следва:

І. В ДЯЛ на М.К.М. ***, ЕГН **********; се поставя правото на собственост върху:

1. НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ посоченото по-горе семейно жилище, придобит с договор за учредяване на договорна ипотека от **** г., сключен с нотариален акт № ****, том **, рег. № ****, дело № **** г. на н. К. А., с рег.№ *****, представляващ:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ с идентификатор № 56784.507.326.1.23 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и седем точка триста двадесет и шест точка едно точка двадесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на и. д на АГКК, находящ се в гр. П., с административен адрес: гр. П., ****, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.326 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и седем точка триста двадесет и шест/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, със застроена площ от 63,65 кв. м /шестдесет и три цяло и шестдесет и пет квадратни метра/, ведно с прилежащите части: избено помещение № 31 /тридесет и едно/, както и 3,05% /три цяло и нула пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.507.326.1.24, 56784.507.326.1.22, под обекта: 56784.507.326.1.15, над обекта: 56784.507.326.1.31.

Данъчната оценка на описания по-горе недвижим имот възлиза на 34 891,00 лв.

ІІ. В ДЯЛ на И.Б.М. ***, ЕГН **********; се поставя правото на собственост върху следните недвижими имоти:

1. НЕДВИЖИМ ИМОТ, придобит с договор за покупко-продажба от **** г., сключен с нотариален акт № ***, том ***, рег.№ ***, дело № *** г. на н. Н. Б., с рег.№ ****, представляващ ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, цялото незастроено с площ от 610 кв.м /шестотин и десет кв. метра/, находящо се в с. Б., Община Р., П. област, с административен адрес ****, съставляващо УПИ ХІV-818 /четиринадесет римско – осемстотин и осемнадесет арабско/, от квартал 78 /седемдесет и осми/ по регулационния план на с. Б., Община Р., П. област, одобрен със Заповед № АБ-45/20.08.1992 г., при граници на имота: от две страни улици, УПИ ХV – 819, УПИ ХІІІ – 821.

Данъчната оценка на описания по-горе недвижим имот възлиза на 2 491,90 лв.

2. НЕДВИЖИМ ИМОТ, придобит с договор за покупко-продажба от *** г., сключен с нотариален акт № ****, том ***, рег.№ ***, дело № **** г. на н. В. Б., с рег.№ ****,, представляващ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000730 /седемстотин и тридесети/ с площ от 2.301 дка /два декара и триста и един кв. метра/, пета категория, местност „С. д.” по плана на С. д. на заличеното ТКЗС село В., Община С., П. област, находящ се в землището на гр. В., Община С., П. област, ТКЗС – С. д., кв. 130 /сто и тридесети/, ЗАЕДНО с изградените в него трайни активи – полумасивна сграда ГСМ с инвентарен № 49 /четиридесет и девети/ с площ от 50 кв. метра /петдесет кв. метра/ и всички подобрения в поземления имот, при граници на имота: 000704 В. п. на Община С., № 000733 С. двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, № 028005 Нива на н. на Г. Н. Д., № 000699 Н. к. на МЗГ – ХМС.

Данъчната оценка на описания по-горе недвижим имот възлиза на 6 114,00 лв.

Съпрузите заявяват, че няма да се извършва парично уравнение на дяловете им в описаните по-горе недвижими имоти и отношенията във връзка с делбата на същите са изцяло уредени.

Съпрузите заявяват, че останалото придобито по време на брака движимо имущество са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции в тази връзка.

Съпругът И.Б.М. заявява, че занапред ще изпълнява изцяло и за своя сметка задълженията по всички вноски на получен по време на брака ипотечен кредит, сключен с Договор от **** г. с Банка ДСК – ЕАД – С., чрез финансов център – П. – главница, лихви, разноски по неговото пълно погасяване, обезпечен с договорна ипотека, вписана като Акт № ***, том ***, дело **** г. на Служба вписвания – П. В случай на предсрочна изискуемост на кредита, съпругът И.Б.М. се задължава да изплати всички дължими суми за главница, лихви и разноски, включително съдебни такива, както и разноски по принудителното изпълнение.

Съпрузите заявяват, че нямат общи вземания, нито други общи задължения, по които да отговарят солидарно и се съгласяват при евентуално наличие на възникнали по време на брака задължения, по тях да отговаря съпругът, който ги е поел.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачната си фамилия – М..

ОСЪЖДА М.К.М. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 348,91 лв. (триста четиридесет и осем лева и деветдесет и една стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА М.К.М. ***, ЕГН ********** *** сумата от 436,14 лв. (четиристотин тридесет и шест лева и четиринадесет стотинки), представляваща местен данък.

ОСЪЖДА И.Б.М. ***3, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от общо 322,06 лв. (триста двадесет и два лева и шест стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА И.Б.М. ***3, ЕГН ********** *** сумата от 31,15 лв. (тридесет и един лева и петнадесет стотинки), представляваща местен данък.

ОСЪЖДА И.Б.М. ***3, ЕГН **********;*** сумата от 76,43 лв. (седемдесет и шест лева и четиридесет и три стотинки), представляваща местен данък.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР