Гражданско дело 20904/2013 - Решение - 21-02-2014

Решение по Гражданско дело 20904/2013г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер       742/                    21.02.2014   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На двадесет и първи февруари две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  20904                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

.......................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Г.К.П., ЕГН ********** *** и Ц.И.П. ЕГН **********,*** сключен на ****г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ***-***/***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете  Г. Г. П., ЕГН ********** се предоставят на майката Ц.И.П. ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на детето Г. Г. П., ЕГН ********** с бащата Г.К.П., ЕГН ********** както следва: всеки петък, събота и неделя от месеца, от 18.00 часа на петъчния ден, до 18.00 часа на неделния ден, с  преспиване на детето при бащата; един ден от всяка втора и четвърта седмица от месеца от 17.00 часа до 08.00 часа на следващия ден, с преспиване; един месец през лятото по време, което не съвпада с годишния отпуск на майката; по време на Великденските, Коледните, Новогодишните и личните празници на детето, бащата ще има правото да осъществява личен контакт с детето след предварителна уговорка с майката. Бащата ще има правото да осъществява личен контакт с детето, извън уговорения в настоящето споразумение режим, при условие, че е предупредил майката и последната е дала съгласие за това.

ОСЪЖДА бащата Г.К.П., ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете Г. Г. П., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Ц.И.П. ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 300,00 лева  /триста лева/, считано от влизане в сила на съдебното решение, до настъпване на законоустановена причина за изменяването или прекратяването на издръжката.

ОСЪЖДА бащата Г.К.П., ЕГН ********** да заплаща на съпругата Ц.И.П. ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 1000,00 лева  /хиляда лева/, считано от влизане в сила на съдебното решение, до настъпване на законоустановена причина за изменяването или прекратяването на издръжката.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в **** на съпругата Ц.И.П. ЕГН **********

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата съпругата Ц.И.П. ЕГН ********** да носи фамилно име, прието при сключване на брака, а именно: П.

Съпрузите декларират, че  по време на брака не са придобили друго недвижимо имущество. Придобитите движими вещи са разделили доброволно извънсъдебно, всяка от тях преди подписване на това споразумение е получила в своя фактическа власт вещите, които е пожелала, удовлетворени са от делбата им и нямат никакви взаимни претенции в тази връзка, нито ще имат такива в бъдеще. Страните не са придобивали със съвместен принос парични влогове и всеки от тях може да се разпорежда свободно и без ограничения с паричните влогове, на които е титуляр. Към деня на подписване на това споразумение страните имат теглен и неизплатен кредит за нужди на семейството им, за който носят солидарна отговорност. Кредитът занапред ще бъде изплащан от съпруга Г.П. Страните заявяват, че нямат никакви претенции един към друг относно имуществото, правата и вземанията, които са придобили по време на брака като еднолични търговци или съдружници в търговски дружества, нито ще имат такива в бъдеше, нито ще носят отговорност за задълженията си.

ОСЪЖДА Г.К.П., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 956,00 лева /деветстотин петдесет и шест лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

С.А.