Гражданско дело 20853/2013 - Решение - 21-02-2014

Решение по Гражданско дело 20853/2013г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер   749                          21.02.2014   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    ІІI брачен състав

На двадесет и първи февруари две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание на деветнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Иванка Боева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  20853                                                по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

Подадена е от А.Н.В. ЕГН ********** *** и М.М.Г.-В. ЕГН **********,*** молба за прекратяването на брака им, сключен на ********г. в гр. Пловдив с Акт за граждански брак № ****/********г., по взаимно съгласие, като се утвърди споразумението им по чл.51 от СК. 

***************************************************************************************************

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между А.Н.В. ЕГН ********** *** и М.М.Г.-В. ЕГН **********,*** сключен на ********г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ****/********г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата М.М.Г.-В.  ЕГН ********** да носи фамилно име от преди сключване на брака, а именно: Г..

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца  Н. А. В. ЕГН ********** и М. А. В. ЕГН ********** се предоставят на майката М.М.Г. ЕГН **********, като се определя местоживеене на децата при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на децата Н.  А. В. ЕГН ********** и М. А. В. ЕГН ********** с бащата А.Н.В. ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 16,00 часа в неделя с приспиване, три дни през зимната коледно – новогодишна ваканция и един месец през лятото, който не съвпада с годишния отпуск на майката. 

ОСЪЖДА бащата А.Н.В. ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете Н. А. В. ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител М.М.Г. ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 250,00 лева  /двеста и петдесет лева/, считано от влизане в сила на съдебното решение, до настъпване на законоустановена причина за изменяването или прекратяването на издръжката.

ОСЪЖДА бащата А.Н.В. ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете М. А. В. ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител М.М.Г. ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 250,00 лева  /двеста и петдесет лева/, считано от влизане в сила на съдебното решение, до настъпване на законоустановена причина за изменяването или прекратяването на издръжката.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. П., ул. “Л.” №**, ет.* на А.Н.В. ЕГН **********.

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Страните нямат придобити по време на брака влогове в режим на СИО. Съпрузите заявяват, че по време на брака е сключен от съпруга А.Н.В. договор за кредит с АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ. Като средствата са получени от В. и използвани за негови лични нужди. За така посочения заем се споразумяват да се погасява изцяло и за сметка на А.Н.В.. Заявяват, че нямат други общи задължения, по които да отговарят солидарно. Съгласяват се при евентуално наличие на такива възникнали по време на брака задължения, по тях да отговаря съпругът, който ги е поел.

ОСЪЖДА А.Н.В. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 370,00 лева /триста и седемдесет лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство.

ОСЪЖДА М.М.Г. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Т.Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

И.Б.