Гражданско дело 20836/2013 - Решение - 11-10-2016

Решение по Гражданско дело 20836/2013г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 2982                                      Година 11.10.2016                           Град  Пловдив

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        XIII граждански състав

На трети октомври                                                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: Мария Христова

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 20836 по описа за 2015 година

и за да се произнесе, взе предвид:                 

                 Производството е по иск за делба във фазата на извършването ѝ.

                 С влязло в сила Решение №3288 от 12.10.2015 г., постановено по гр. дело № 20836/2013 г. по описа на ХІІІ граждански състав, е допуснато извършването на съдебна делба между „ДИМА" ООД, ЕИК 115086903, със седалище и адрес на управление: гр. П..., ул. „Б..Ш..." ***, представлявано от *** Т.Ф.А.А., от една страна и В.Н.Г. ЕГН **********, с адрес: ***; Ц.Д.Б. ЕГН **********, адрес: ***3; А.Д.С. ЕГН **********, адрес: ***; А.Д.Л. ЕГН ***********, адрес: ***; Л.Д.Л. ЕГН **********, адрес: ***; Р.С.Л. – С. ЕГН **********, адрес: ***, и Г.С.Л.  ЕГН **********, адрес: ***, от друга, на съсобствения им недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 56784.523.341 /пет шест седем осем четири точка пет две три точка три четири едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. П..., одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на изп. директор на АГКК, с административен адрес: гр. П..., ул***, с площ от 447 кв.м. /четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията -урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: 341, квартал: 429, парцел XII1-3-41, при съседи: 56784.523.342; 56784.523.323; 56784.523.324; 56784.523.325; 56784.523.340 и 56184.523.9537, ПРИ КВОТИ: 12/54 ид. части за „ДИМА" ООД, гр. П...; 27/54 ид. части за В.Н.Г.; 1/54 ид. части за Ц.Д.Б.; 1/54 ид. части за А.Д.С.; 1/54 ид. части за А.Д.Л.; 4/54 ид. части за Л.Д.Л.; 4/54 ид. части за Р.С.Л. – С.; 4/54 ид. части за Г.С.Л..

                  Съдът, след преценка на събраните в хода на производството доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено следното:

                 I.По извършване на делбата:

                   От страните не са представени надлежни писмени доказателства – одобрен инвестиционен проект по смисъла на чл.203 от ЗУТ, за разделяне на допуснатите до делба недвижими имоти на отделни самостоятелни обекти на правото на собственост, поради което следва да се приеме, че те са неподеляеми.

                   Две от страните по делото, чрез процесуалните им представители са поискали имота да бъде изнесен на публична продан.

                   Съдът констатира, че не са налице предпоставки за възлагане на имота, нито за разпределяне между съделителите.

                    В този смисъл и с оглед установената неподеляемост, имота следва да бъдат изнесен на публична продан, като получените суми бъдат разделени по равно между страните.

        Посочената със заключението пазарна стойност на имота е 265 200 лева.

                    Определената пазарна цена на имота съобразно заключението на вещото лице от 24.06.2016 г. г., следва да се има предвид с оглед определяне на държавната такса по делото и съгласно чл. 355, изр. първо от ГПК, съделителите следва да заплатят съобразно  стойността на дяловете си  държавна такса в размер на 4% по сметка на ПРС, или „ДИМА" ООД, гр. П... – 2 357,33 лева; В.Н.Г. – 5 304,00 лева; Ц.Д.Б. – 196,44 лева; А.Д.С. - 196,44 лева; А.Д.Л. -196,44 лева; Л.Д.Л. – 785,78 лева; Р.С.Л. – С. - 785,78 лева; Г.С.Л. - 785,78 лева.

                   Водим от горното  съдът

Р Е Ш И:

 

                   ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл. 348 ал.1 от ГПК следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 56784.523.341 /пет шест седем осем четири точка пет две три точка три четири едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. П..., одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на изп. директор на АГКК, с административен адрес: гр. П..., ул***, с площ от 447 кв.м. /четиристотин четиридесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията -урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10м./, номер по предходен план: 341, квартал: 429, парцел XII1-3-41, при съседи: 56784.523.342; 56784.523.323; 56784.523.324; 56784.523.325; 56784.523.340 и 56184.523.9537.

                   ОСЪЖДА „ДИМА" ООД, ЕИК 115086903, със седалище и адрес на управление: гр. П..., ул. „Б..Ш..." ***, представлявано от *** Т.Ф.А.А.,        да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 2 357,33(две хиляди триста петдесет и седем лева и 33 ст.) лева.

                    ОСЪЖДА  В.Н.Г. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 5 304,00 (пет хиляди триста и четири) лева.

                    ОСЪЖДА  Ц.Д.Б. ЕГН **********, адрес: ***3, да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 196,44 (сто деветдесет и шест лева и 44 ст.) лева.

                     ОСЪЖДА  А.Д.С. ЕГН **********, адрес: ***, да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 196,44 (сто деветдесет и шест лева и 44 ст.) лева.

                     ОСЪЖДА  А.Д.Л. ЕГН ***********, адрес: ***, да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 196,44 (сто деветдесет и шест лева и 44 ст.) лева.

                     ОСЪЖДА Л.Д.Л. ЕГН **********, адрес: ***, да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 785,78(седемстотин осемдесет и пет лева и 78 ст.) лева.

                     ОСЪЖДА Р.С.Л. – С. ЕГН **********, адрес: ***, да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 785,78(седемстотин осемдесет и пет лева и 78 ст.) лева.

                     ОСЪЖДА Г.С.Л.  ЕГН **********, адрес: ***, да заплати държавна такса 4% по сметка на ПРС, в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, върху стойността на дяловете си в делбения имот, в размер на 785,78(седемстотин осемдесет и пет лева и 78 ст.) лева.

                     РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - П... в двуседмичен срок от съобщаване на страните.           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

         /Мария Личева – Гургова/

Вярно с оригинала

РС