Гражданско дело 20798/2013 - Решение - 06-02-2014

                                                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 525

 

                                               06.02.2014 г., гр. Пловдив

 

                                               В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, на шестнадесети януари две хиляди и четиринадесета година в публичното заседание в състав :

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

                                               СЕКРЕТАР : ТОДОРКА РАДЕВА

 

Като разгледа докладваното от председателя гр. дело № 20798 по описа за 2013 г., намира за установено следното :

         ..........................................................................................................................

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И   :

 

 ЗАДЪЛЖАВА В.П.К., ЕГН ********** ***  да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Р.П.К., ЕГН  ********** *** за срок от три месеца, считано от влизане на настоящото решение в сила.

ЗАБРАНЯВА на  В.П.К., ЕГН ********** ***   да приближава Р.П.К., ЕГН **********, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице за срок от три месеца, считано от влизане на настоящото решение в сила.

ОТСТРАНЯВА  В.П.К., ЕГН ********** ***  от съвместно обитаваното с Р.П.К., ЕГН ********** жилище  на адрес : гр. П., *********** за срок от три месеца, считано от влизане на настоящото решение в сила.

             

 

 

         ОСЪЖДА  В.П.К., ЕГН ********** ***   да заплати по сметка на ВСС в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса по делото в размер на 25,00 / двадесет и пет/ лева.

         НАЛАГА на   В.П.К., ЕГН ********** ***  ГЛОБА  в размер на 200,00 / двеста/ лева.

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в 7 – дневен срок от връчването му на страните, заедно със заповедта в горния смисъл.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР