Гражданско дело 20786/2013 - Решение - 19-02-2014

Решение по Гражданско дело 20786/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 679/ 19.02.2014 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесет и осми януари 2014 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 20786 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

.............................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Г.К.Г. ***, ЕГН ********** и С.Р.Г. ***, ЕГН **********, сключен в гр. П. на **** г. с Акт № **** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете И. Г. Г. с ЕГН ********** се предоставя на майката С.Р.Г. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата Г.К.Г. и детето И. се определя, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 9.00 ч. до 18.00 ч. в неделя, както и в продължение на един месец през лятото, който да не съвпада с определеното от майката време за почивка с детето.

Бащата Г.К.Г. ***, ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете И. Г. Г. с ЕГН **********; чрез неговата майка и законен представител С.Р.Г. ***, ЕГН **********  ИЗДРЪЖКА в размер на 100 лв. (сто лева) месечно, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. П., ******, се предоставя на съпругата С.Р.Г..

Съпрузите заявяват, че по време на брака не са придобивали движимо, недвижимо имущество и парични влогове, както и че нямат общи вземания, нито други общи задължения, по които да отговарят солидарно.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия – М.

ОСЪЖДА Г.К.Г. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от общо 92,00 лв. (деветдесет и два лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР