Гражданско дело 20783/2013 - Определение - 25-02-2014

Определение по Гражданско дело 20783/2013г.

 

      ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 2431

 

     гр. Пловдив, 25.02.2014 г.

 

                ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІІІ-ти граждански състав, на 25.02.2014г., в закрито заседание в състав:

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

    като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 20783/2013 г. по описа на съда, и за да се произнесе , съобрази: 

     Производството е по реда на чл. 130 от ГПК

Делото е образувано по молба на С.Б.А. ***, ЕГН в която се иска да се допусне от съда поправка на грешка в имена на лице, представляващо наследник на А.Г.К. от същото село, поч. през 1952г., като се твърди тази грешка да е допусната в личния регистрационен картон ( ЛРК) на лицето.    

    Искането не е допустимо.

    Доколкото регистърът на населението се съставя на база данните в съставените за лицата актове за гражданско състояние и ги субсумира в общ документ за по – лесен достъп на длъжностните лица и гражданите, на които се издават съответните удостоверения, то не може да се иска по реда на охранителните производства в ГПК поправка на грешка в ЛРК, без да бъде извършена такава в самите актове за гражданско състояние. Само тази актове са документи по смисъла на чл. 542 от ГПК, по отношение н а които изрично е допустима поправката по смисъла на 547 от същия кодекс.  Грешка обаче в акта за раждане на К. не се твърди, нещо повече, по делото са представени данни, че съответния регистър на населението , вкл. актовете за раждане, в населеното място по месторождението му е унищожен при пожар през 1982 или 1983г. Не може да се иска по този ред  и поправка на данни в удостоверението за наследници, а не се и твърди грешката при изписването на имената  на К. да е допусната едва в това представено п о делото удостоверение. дори грешката да е допусната единствено в представеното удостоверение , то чрез  издаването на ново такова тя лесно би могла да бъде отстранена извънсъдебно.

  Отделно, срещу констатирани неточни данни в ЛРК молителят разполага с защита по реда на чл. 77 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, като отказа на длъжностното лице по гражданското състояние да нанесе точните данни се обжалва  пред съответния административен съд. Следователно молителят разполага с друг ред за защита срещу претендираните неточни данни.   

    Затова искането на А. е недопустимо и производството по делото подлежи на прекратяване. 

     Воден от изложеното и на основание чл. 130 от ГПК , съдът

 

  О П Р Е Д Е Л И  :

 

    Прекратява производството по гражданско дело №  20783/2013 г. по описа на ПРС , поради недопустимост на искането.

   Определението  подлежи на обжалване пред състав на ПОС , в срок от една седмица от датата на връчването му на страните .

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Владимир Руменов

 

 

Вярно с оригинала

П.К.