Гражданско дело 20777/2013 - Решение - 21-02-2014

Решение по Гражданско дело 20777/2013г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер           738/              21.02.2014   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На двадесет и първи февруари две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание на седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  20777                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

.......................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Д. А.Я., ЕГН ********** *** и Д.В.Я., ЕГН **********,*** сключен на ***г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ***/***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете  Г. Д. Я. с ЕГН ********** се предоставят на бащата Д.В.Я., ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при бащата.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на детето Г. Д. Я. с ЕГН ********** с майката Д. А.Я., ЕГН ********** както следва: всяка неделя от месеца във времето от 09.00 часа до 20.00 часа, като майката има право да вземе детето при себе си за един месец през лятото извън времето на годишния отпуск на бащата, както и през един от празниците Нова година или Коледа, считано от влизане в сила на решението за развод.

ОСЪЖДА майката Д. А.Я., ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете Г. Д. Я. с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител Д.В.Я., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 90,00 лева /деветдесет лева/, считано от влизане в сила на съдебното решение, до настъпване на законоустановена причина за изменяването или прекратяването на издръжката.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в ****** на съпруга Д.В.Я., ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Д. А.Я., ЕГН ********** да носи фамилно име, прието при сключване на брака, а именно: Я.

След развода съпрузите не си дължат  издръжка  един на друг.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпруга Д.В.Я., ЕГН ********** придобития по време на брака лек автомобил марка: марка Нисан, модел Алмера, с per. № ****, двиг. № ****, рама N° ***.

Съпрузите декларират, че придобитото движимо имущество са поделили извънсъдебно. Няма открити общи банкови сметки, сумите от които подлежат на делба. Полученият през време на брака потребителски кредит от БАНКА ДСК АД с договор от 08.10.2007г. след постановяване на решението ще се погасява от съпруга Д.В.Я., ЕГН **********.

ОСЪЖДА Д.В.Я., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство, както и да заплати по сметка на Община П. местен данък в размер на 6,25лв. /шест лева и двадесет и пет стотинки/.

ОСЪЖДА Д. А.Я., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 74,80 лева /седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/, представляваща държавни такси по настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Маслинкова

 

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.