Гражданско дело 20696/2013 - Решение - 21-02-2014

Решение по Гражданско дело 20696/2013г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер   746                          21.02.2014   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    ІІI брачен състав

На двадесет и първи февруари две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание на деветнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Иванка Боева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  20696                                                по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

Подадена е от П.Н.Х. ЕГН ********** *** и Т.Р.Х. ЕГН **********,*** молба за прекратяването на брака им, сключен на ********г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ****/********г., по взаимно съгласие, като се утвърди споразумението им по чл.51 от СК. 

**********************************************************************************************

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между П.Н.Х. ЕГН ********** *** и Т.Р.Х. ЕГН **********,*** сключен на ********г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ****/********г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете  В. П. Х. ЕГН ********** се предоставят на майката Т.Р.Х. ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на детето В. П. Х. ЕГН ********** с бащата П.Н.Х. ЕГН ********** както следва: всяка събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 20,00 часа в неделя с приспиване и веднъж в годината през лятната ваканция за тридесет дни съвместно прекарване на годишния отпуск, като не съвпада с годишния отпуск на майката, както и през новогодишните празници. 

ОСЪЖДА бащата П.Н.Х. ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете В. П. Х. ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Т.Р.Х. ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 500,00 лева  /петстотин лева/, считано от влизане в сила на съдебното решение, до настъпване на законоустановена причина за изменяването или прекратяването на издръжката.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. П., ул. “В. Л.” №***, ет.*, ап.** на съпругата Т.Р.Х. ЕГН **********

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Т.Р.Х. ЕГН ********** да носи фамилно име, прието при сключване на брака, а именно: Х..

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Страните нямат придобити с общи средства общи влогове. Съпрузите заявяват, че придобитото по време на брака имущество остава в режим на обикновена съсобственост след прекратяване на брака и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че нямат общи задължения, по които да отговарят солидарно. Съгласяват се при евентуално наличие на такива възникнали по време на брака задължения, по тях да отговаря съпругът, който ги е поел.

ОСЪЖДА П.Н.Х. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 370,00 лева /триста и седемдесет лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство.

ОСЪЖДА Т.Р.Х. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 10,00 лева /десет лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Т.Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

И.Б.