Гражданско дело 20672/2013 - Определение - 11-02-2014

РАЗПОРЕЖДАНЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

№ 1718, 2014 г. ,гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ, XIX гр. с. На 11.02.2014 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 20672 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

С разпореждане от 17.12.2013 г. съдът е оставил исковата молба без движение поради констатирани нередовности, които са били частично отстранени, като до настоящия момент, въпреки повторно дадената възможност на ищеца с разпореждане от закрито заседание на 21.01.2014 г., същият не конкретизирал претенциите си, като не е посочил кога е извършено вредоносното деяние, в какво се изразява то и с него какви вреди, в т. ч. и в стойностно изражение, са му били причинени. Ето защо и тъй като срокът за изпълнение на последното разпореждане е изтекъл на 07.02.2014 г. на основание чл. 129, ал. 3 ГПК исковата молба следва да бъде върната, поради което съдът :

 

РАЗПОРЕДИ:

 

ВРЪЩА исковата молба на „ЕЛАДА-ГМ" ООД, ЕИК 115147103, със съдебен адрес - гр. Пловдив ,пл. „Съединение" № 3, ет. 4, офис 408, представлявано от Г.А., против ЧСИ рег. № 759 - Н.П.В..

Разпореждането може да бъде обжалвано пред Окръжен съд -Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

На основание чл. 7, ал. 2 ГПК препис от настоящото разпореждане да се връчи на ищеца.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Таня Букова

 

            Вярно с оригинала!

            ММ