Гражданско дело 20664/2013 - Определение - 14-02-2014

Определение по Гражданско дело 20664/2013г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Пловдив, 14.02.2014 г.

 

        Пловдивският районен съд, ХХІ-ви гр.с-в граждански състав, в закрито съдебно заседание на  14.02.2014 година, в състав

 

Председател: ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

разгледа докладваното от съдията гр.д.№20664/13г. по описа на ПРС, намери за установено следното:

        Производството по делото е по реда на ЗЗДН и е образувано молба от 16.12.2013г., подадена от  П.Н.М., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. П, ул. „Д" № , ет. , ап. , лично и в качеството й на майка и законен представител на Н.И.А., ЕГН:**********. На 13.02.2014г., молителката е подала молба, с която заявява, че оттегля молбата си, по която е образувано настоящото дело, тъй като с ответника са уредили доброволно спора помежду си.

        Съдът намира, че изявлението на молителката представлява такова за оттегляне на молбата й, в хипотезата на чл.232 ГПК, поради което производството по гр.д.№20664/2013г. по описа на ПРС, ХХІ с-в следва да бъде прекратено. С оглед оттеглянето на молба, дължимата държавна такса по производството от 25 лв ще се възложи на молителката.

        Мотивиран от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 20664/2013г. по описа на Пловдивския районен съд, ХХІ-ви гр. с-в поради оттегляне на молбата за защита.

ОСЪЖДА П.Н.М., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. П, ул. „Д" № ет. , ап. да заплати по сметка на ВСС сумата от 25 лв държавна такса по делото.

Определението подлежи на обжалване от молителя с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п

Вярно с оригинала!

МП