Гражданско дело 20657/2013 - Решение - 13-02-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер   615/               13.02.2014   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На    тринадесети  февруари    две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на десети февруари   две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

           Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  20657                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

.......................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между П.Л.Т., ЕГН **********,*** и Р.А.Т., ЕГН **********,***, сключен на ***г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ***-***/***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете  А. Р. Т., ЕГН ********** се предоставят на бащата Р.А.Т., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на детето А. Р. Т., ЕГН ********** с майката П.Л.Т., ЕГН ********** както следва : всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9 часа сутринта в събота до 18.30 часа в неделя, както и 20 /двадесет/ дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата, както и по всяко друго време по взаимна уговорка между родителите, считано от влизане в сила на решението за развод.

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете В. Р. Т., ЕГН ********** се предоставят на майката П.Л.Т., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на детето В. Р. Т., ЕГН ********** с бащата Р.А.Т., ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9 часа сутринта в събота до 18.30 часа в неделя, както и 20 /двадесет/ дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, както и по всяко друго време по взаимна уговорка между родителите, считано от влизане в сила на решението за развод.

ОСЪЖДА майката П.Л.Т., ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете А. Р. Т., ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител Р.А.Т., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100лв. /сто лева/, считано от влизане в сила на съдебното решение, до настъпване на законоустановена причина за изменяването или прекратяването на издръжката.

ОСЪЖДА бащата Р.А.Т., ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете В. Р. Т., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител П.Л.Т., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100лв. /сто лева/, считано от влизане в сила на съдебното решение, до настъпване на законоустановена причина за изменяването или прекратяването на издръжката.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. ******** на съпруга Р.А.Т., ЕГН ********** и детето А. Р. Т., ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата П.Л.Т., ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име, а именно : М.

След развода съпрузите не си дължат  издръжка  един на друг.

 Съпрузите декларират, че по време на брака няма придобито недвижимо имущество, а придобитото движимо имущество съпрузите заявяват, че ще остане в обикновена съсобственост по между им при равни права.

ОСЪЖДА Р.А.Т., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 82лева /осемдесет и два лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство.

ОСЪЖДА П.Л.Т., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 82лева /осемдесет и два лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Спасова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.