Гражданско дело 20326/2013 - Определение - 12-02-2014

Определение по Гражданско дело 20326/2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1805, 2014 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 12.02.2014 г.

В закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 20326 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

            Производство по подсъдността.

            В срока за по чл. 131, ал. 1 ГПК е направено възражение от ответника за неподсъдност на делото на Районен съд – Пловдив, тъй като седалището на ответното министерство е в гр. София.

            Съгласно чл. 42, ал. 2 Закон за администрацията министерството е юридическо лице на бюджетна издръжка, като в съответствие с твърденията на ответника видно от чл. 2, ал. 1 Устройствен правилник на Министерство на отбраната седалището последното е в гр. София. Ето защо и тъй като съобразно чл. 108, ал. 1 ГПК искове срещу юридически лица се предявяват в съда, в чийто район се намира тяхното управление или седалище, както и предвид обстоятелството, че  възражението за неподсъдност е направено в предвидения в чл. 119, ал. 3 ГПК срок, то същото следва да бъде уважено и делото следва да бъде препратено на местно компетентния съд – Софийски районен съд. Позоваването на разпоредбата на чл. 115 ГПК в исковата молба е неуместно, тъй като в процесния случай местоизвършването на деянието е в гр. Плевен.

            По изложените съображения и на основание чл. 118, ал. 2 ГПК съдът :

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гражданско дело № 20326 по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ гр. с. за 2013 г.

            Изпраща делото по подсъдност на Софийски районен съд.

            Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страната.

            Преписи от определението да се връчат на страните.

 

СЪДИЯ : /п ./ Таня Букова

 

            Вярно с оригинала!

            ММ