Гражданско дело 20105/2013 - Решение - 26-02-2014

Решение по Гражданско дело 20105/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 809/ 26.02.2014 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на тринадесети февруари 2014 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 20105 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

............................................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.С.Д. ***, ЕГН ********** и Д.Г.Д. ***, ЕГН **********, сключен в гр. П. на ****** г. с Акт № ***** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете М. Д. Д. с ЕГН ********** се предоставя на майката С.С.Д. ***, ЕГН **********.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата Д.Г.Д. и детето М. се определя, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10.00 ч. в събота до 18.30 ч. в неделя – с преспиване, както и в продължение на един месец през лятото, който да не съвпада с определеното от майката време за почивка с детето.

Бащата Д.Г.Д. ***, ЕГН **********; се задължава да заплаща на непълнолетното си дете М. Д. Д. с ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на нейната майка и законен представител С.С.Д. ***, ЕГН ********** ИЗДРЪЖКА в размер на 85 лв. (осемдесет и пет лева) месечно, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в с. Л., П. област, *****, се предоставя на съпруга Д.Г.Д..

Придобитите по време на брака в режим на СИО недвижими имоти, съпрузите поделят помежду си, както следва:

І. В ДЯЛ на Д.Г.Д. ***, ЕГН **********; се поставя правото на собственост върху следните недвижими имоти: Придобитият по време на брака недвижим имот, които е бил и семейно жилище на съпрузите, съгласно Нотариалан акт за покупко-продажба на идеални части от недвижим имот № ***, т. ****, рег. № ****, д. № **** г. на Н. с рег. № **** на НК с район на действие ПРС-С. К., а именно:

 ½ /една втора/ идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-73 /втори-седемдесет и три/, от квартал 15 /петнадесети/ по плана на с. Л., общ. С., обл. П., одобрен със заповед № 1890/1955 г., находящ се в с. Л., общ. С., обл. П., целият застроен и незастроен с площ от 656 кв.м. /шестстотин петдесет и шест кв.м./, при граници: улица, УПИ І-72, УПИ ІІІ-71, УПИ V-71,73, ВЕДНО с ½ /една втора/ идеални части от построената в същия имот жилищна сграда със застроена площ от 68 кв.м. /шестдесет и осем кв.м./, заедно с ½ /една втора/ идеални части от всички други подобрения и приращения в същия имот,  като С.С.Д. заявява, че не желае дял от същия имот и имуществените отношения между тях са напълно уредени.

Данъчната оценка на имота е 892.00 лв. /осемстотин деветдесет и два лева/, съгласно представено Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6615003615/18.11.2013 г. на МДТ-С.

Б/ Придобитият по време на брака недвижим имот, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ***, т. ***, рег. № ***, д. № *** г. на Н. с рег. № *** на НК с район на действие ПРС-С. З., а именно:

Поземлен имот с идентификатор 56784.8.158-пет шест седем осем четири точка осем точка едно пет осем, в П., общ. П., обл. П., по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на И. д. на АГКК,  с адрес на поземления имот: гр. П., местност „И.”, с площ по кадастрална карта: 4901 кв.м. /четири хиляди деветстотин и един кв.м./, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, при граници: 56784.8.159, 56784.8.6, 56784.8.234, 56784.8.198, като С.С.Д. заявява, че не желае дял от същия имот и имуществените отношения между тях са напълно уредени.

Данъчната оценка на описания имот е 648.40 лв. /шестстотин четиридесет и осем лева и четиридесет ст./, съгласно представено Удостоверение за данъчна оценка изх. № 6609017076/24.10.2013 г. на МДТ-П.

ІІ. В ДЯЛ на С.С.Д. ***, ЕГН ********** се поставя правото на собственост върху НЕДВИЖИМ ИМОТ, придобит с договор за покупко-продажба от , сключен с нотариален акт № , том , рег.№ , дело  , на н. , с рег.№ , представляващ: съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № ****, т. ***, рег. № ****, д. № *** г. на Н. с рег. № **** на НК с район на действие ПРС-Н. Х.-С., а именно:

1/3 /една трета/ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификотор № 56784.540.151.1.10-пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка едно пет едно точка едно точка едно нула, в гр. П., общ. П., обл. П., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на И. д. на АГКК, с адрес на имота: гр. П., п.к. ****, ******, който самостоятелен обект се намира в сграда № ****, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.151-пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка едно пет едно, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1-едно, с площ: 66.86 кв.м.-шестдесет и шест цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра, с прилежащи части: изба № *****, и 4.996 %-четири цяло деветстотин деветдесет и шест хилядни процента идеални части от общите части на сградата, ниво: 1-едно, със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.151.1.9, 56784.540.151.1.11, под обекта: 56784.540.151.1.6, над обекта: 56784.540.151.1.14.

Данъчната оценка на имота е 9381,77 лева.

Съпрузите заявяват, че няма да се извършва парично уравнение на дяловете им в описаните по-горе недвижими имоти и отношенията по повод делбата на същите са изцяло уредени.

Съпрузите заявяват, че останалото придобито по време на брака имущество са поделили извънсъдебно помежду си, всеки от тях е получил личните си вещи и нямат взаимни претенции в тази връзка. Заявяват, че нямат общи вземания, нито други общи задължения, по които да отговарят солидарно и се съгласяват, при евентуално наличие на възникнали по време на брака други задължения, по тях да отговаря съпругът, който ги е поел.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи брачната си фамилия – Д..

ОСЪЖДА С.С.Д. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от общо 197,64 лв. (сто деветдесет и седем лева и шестдесет и четири стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА С.С.Д. ***, ЕГН ********** *** сумата от 234,54 лв. (двеста тридесет и четири лева и петдесет и четири стотинки), представляваща местен данък.

ОСЪЖДА Д.Г.Д. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от общо 102,01 лв. (сто и два лева и една стотинка), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Д.Г.Д. ***, ЕГН ********** *** сумата от 22,30 лв. (двадесет и два лева и тридесет стотинки), представляваща местен данък.

ОСЪЖДА Д.Г.Д. ***, ЕГН ********** *** сумата от 16,21 лв. (шестнадесет лева и двадесет и една стотинки), представляваща местен данък.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР