Гражданско дело 19856/2013 - Решение - 04-02-2014

Решение по Гражданско дело 19856/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 483/ 04.02.2014 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на шестнадесети януари 2014 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 19856 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

..........................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.Б.Ш. ***, ЕГН ********** и Т.П.Т. ***, ЕГН **********, сключен в гр. Б. на **** г. с Акт № ****г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете Г. Т. Т. с ЕГН ********** се предоставя на майката Д.Б.Ш. от с. А., ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата Т.П.Т. и детето Г. се определя, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 9.00 ч. в събота до 17.00 ч. в неделя – с преспиване както и в продължение на един месец през лятото, който да не съвпада с определеното от майката време за почивка с детето.

Бащата Т.П.Т. от с. А., ЕГН ********** се задължава да заплаща на непълнолетното си дете Г. Т. Т. с ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на нейната майка и законен представител Д.Б.Ш. от с. А., ЕГН ********** ИЗДРЪЖКА в размер на 100 лв. (сто лева) месечно, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи предбрачната си фамилия – Ш..

ОСЪЖДА Д.Б.Ш. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 10,00 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Т.П.Т. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от общо 82,00 лв. (осемдесет и два лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

 

Вярно с оригинала.

ТР