Гражданско дело 19834/2013 - Решение - 03-02-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер  457                         03.02.2014   Година                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На    трети  февруари                две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на двадесет и втори  януари   две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

           Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  19834                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

................................................................................................................................

 

Ето защо, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Д.А.П., ЕГН **********,*** и Е.С.П., ЕГН **********,***, сключен на ********* г. в гр. А. с Акт за граждански брак № ******* г.., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете М. Д. П. с ЕГН ********** се предоставят на майката Е.С.П., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на детето М. Д. П. с ЕГН ********** с бащата Д.А.П., ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца - от 9,00 ч. в съботния ден до 18.00 ч. на неделния ден, както и един месец през лятото, когато това не съвпада с годишния платен отпуск на майката.

ОСЪЖДА бащата Д.А.П., ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете М. Д. П. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Е.С.П., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100 лв./сто лева/, считано от влизане на решението в законна сила до настъпване на законоустановена причина за нейното изменяване или прекратяване.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. П., ул. „П.” №**, ет.*, ап.** на съпругата Е.С.П., ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Е.С.П., ЕГН ********** да носи брачното си фамилно име, а именно : П..

След развода съпрузите не си дължат  издръжка  един на друг.

Съпрузите декларират, че нямат недвижими имоти,  представляващи СИО.

Съпрузите декларират, че нямат влогове в банки и нямат един към друг претенции за принос във влогове и други вземания.

Съпрузите декларират, че нямат задължения, по които да са солидарно отговорни като съпрузи. В случай на наличие на такива, по тях отговаря този от съпрузите, който е сключил договора в качеството на заемополучател, респективно кредитополучател.

Съпрузите декларират, че движимите вещи, придобити по време на брака и представляващи СИО са поделени между тях извънсъдебно.

ОСЪЖДА Д.А.П., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 82лева /осемдесет и два лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство.

ОСЪЖДА Е.С.П., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 10лева /десет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Т. Спасова

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.