Гражданско дело 19676/2013 - Решение - 05-02-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер      501/               05.02.2014   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На    пети  февруари                две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на двадесет и девети  януари   две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

           Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  19676                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

.......................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между М.В.Г., ЕГН ********** и П.Р.Г., ЕГН **********, сключен на ***г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ***-***/***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца Р. П. Г., ЕГН ********** и В. П. Г., ЕГН ********** се предоставят на майката М.В.Г., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата Р. П. Г., ЕГН ********** и В. П. Г., ЕГН ********** при майката М.В.Г., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на децата Р. П. Г., ЕГН ********** и В. П. Г., ЕГН ********** с бащата П.Р.Г., ЕГН ********** както следва: всяка седмица, във времето от петък - 17ч. до неделя - 10ч., както и всяко лято, на 2 /два/ пъти по 10 /десет/ дни по време на лятната им ваканция.

ОСЪЖДА бащата П.Р.Г., ЕГН ********** да заплаща на ненавършилите пълнолетие деца Р. П. Г., ЕГН ********** и В. П. Г., ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител М.В.Г., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100 лв./сто лева/ за всяко от децата, считано от 04.12.2013г., до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в ********* на съпругата М.В.Г., ЕГН ********** децата Р. и В. Г. до навършване на тяхното пълнолетие. За ползването на семейното жилище, съпругата М.В.Г. няма да заплаща наем до навършване на пълнолетие на децата от брака.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата М.В.Г., ЕГН ********** да носи брачното си фамилно име, а именно : Г.

След развода съпрузите не си дължат  издръжка  един на друг.

 Съпрузите декларират, че придобития по време на брака в режим на СИО лек автомобил ще се ползва от съпругата М.В.Г., ЕГН **********.

Съпрузите декларират, че по време на брака нямат придобито друго движимо или друго недвижимо имущество.

Съпрузите декларират, че нямат взаимни претенции към фирмите и дяловете в търговски дружества, както и към притежаваните влогове и сметки от всеки от тях.

Съпрузите декларират, че за останалите движими вещи са поделили доброволно и извънсъдебно.

ОСЪЖДА П.Р.Г., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 164лева /сто шестдесет и четири лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Спасова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.