Гражданско дело 19671/2013 - Определение - 10-02-2014

Определение по Гражданско дело 19671/2013г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                                                 

Номер 1632                                  2014 Година                           Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав:

 

На десети февруари, две хиляди и четиринадесета година

 

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 19671 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството по делото е образувано по искова молба от З. К. против Л. и Д. Д., с която е предявен иск за разваляне на договор за издръжка и гледане. Преди връчване на преписи от исковата молба и доказателствата на ответниците е постъпила молба от ищцата, с която заявява, че оттегля предявения иск. Съобразно със заявено оттегляне на иска, за което към настоящия момент не е необходимо съгласието на ответниците, производството по делото следва да бъде прекратено.

          Предвид гореизложеното и по аналогия с разпоредбата на чл.232 от ГПК, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ :

 

           ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 19671/2013г. на ПРС, ХVІІ гр.с..

           Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищцата.

 

 

 

Районен съдия: /п/ Иван Анастасов

 

Вярно с оригинала.

ЕЛ