Гражданско дело 19666/2013 - Определение - 04-02-2014

Определение по Гражданско дело 19666/2013г.

 

 

                                  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                                              04.02.2014г.                           град Пловдив   

 

            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                                                 ХІІ граждански състав

В закрито заседание на  04.02.2014 година в състав: 

                                                                                

                                                                               Председател:Стефка Михова

 

като разгледа  докладваното от съдията гражданско дело номер 19666 по описа на ПРС  за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С разпореждане   на съда от 13.12.2013г.  исковата молба подадена от  "ГПВ КУВЕРТ" ЕООД”, ЕИК: 117518984, със седалище и адрес на управление:село Столник ,Община Елин Пелин, ж.к. Индустриална зона, Завод за ремонт на пътни машини, със съдебен адрес:град С.,адв.Д., е оставена без движение с указание в едноседмичен срок от съобщението ищецът да представи доказателства за внесена по сметка на ПРС държавна такса в размер от 75 лева,както и препис от исковата молба и доказателствата за връчването им на ответника.

В дадения  от съда едноседмичен  срок,изтекъл на 29.01.2014г., ищецът не изпълни указанията на съда, поради което исковата молба на основание чл.129,ал.3 ГПК следва да бъде върната, а производството по делото прекратено.

Водим от горното Пловдивския районен съд ХІІ гр.състав

 

       О П Р Е Д Е Л И:

 

           ВРЪЩА исковата молба подадена от "ГПВ КУВЕРТ" ЕООД”, ЕИК: 117518984, със седалище и адрес на управление:село Столник , Община Елин Пелин, ж.к. Индустриална зона, Завод за ремонт на пътни машини, със съдебен адрес:град С.,адв.Д.

          ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№19666/2013г. по описа на ПРС.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

      Районен съдия: /п/

 

Вярно с оригинала.

ПМ