Гражданско дело 19570/2013 - Определение - 18-02-2014

Определение по Гражданско дело 19570/2013г.

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 1995

 

гр. Пловдив, 18.02.2014 г.

 

Пловдивският районен съд, първи граждански състав в закрито заседание на осемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

 

Като разгледа докладваното от районния съдия частно гражданско дело № 19570 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид:

В срока за отговор по чл.131, ал.1 от ГПК ответникът е направил възражение за местна неподсъдност на делото пред настоящия съд.

Съгласно разпоредбата на чл.105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника. Видно от представеното удостоверение от “Агенция по вписванията” ответното дружество е със седалище в гр.Асеновград.

В случая не сме изправени пред особената местна подсъдност, визирана в разпоредбата на чл.114 от ГПК, тъй като видно от приложения трудов договор ищецът обичайно е полагал труд в с. И., където се е намирало и мястото му на работа. Соченото населено място също се явява в района на Асеновградския районен съд. Ето защо в полза на ищеца съществува правна възможност да предяви исковете или по мястото на обичайно полагане на труд, или съгласно общите правила за подсъдността – по седалището на ответника. / В случая двете места съвпадат и се намират в района на един и същ съд/. Законът не е предвидил правна възможност исковете да бъдат предявени на друго, избрано от ищеца, място. С оглед своевременно стореното възражение за местна неподсъдност на делото съгласно разпоредбата на чл.119, ал.3 от ГПК, а именно – в срока за отговор на исковата молба, то производството пред настоящия съд следва да се прекрати, а делото да се изпрати на Районен съд – гр.Асеновград, компетентен по правилата на местната подсъдност във връзка с произнасяне по депозираната искова молба.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.118, ал.2 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 19570/2013 г. по описа на Районен съд – гр.Пловдив, І гр. с., и изпраща делото по подсъдност в Районен съд – гр. Асеновград.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от същото на страните пред Пловдивски окръжен съд.

След влизане на определението в сила, делото да се изпрати по подсъдност в Районен съд – гр.Асеновград.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Д. Кацарова

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.