Гражданско дело 19567/2013 - Решение - 05-02-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер     505/           05.02.2014   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На    пети  февруари                две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на двадесет и девети  януари   две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

           Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  19676                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

.......................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между Т.И.Д., ЕГН ********** *** и Т.М.Д., ЕГН **********,***, сключен на ***г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ***-***/***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете Т. Т. Д., ЕГН ********** се предоставят на майката Т.И.Д., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на детето Т. Т. Д., ЕГН ********** с бащата Т.М.Д., ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца за времето от 10,00 часа в събота до 18,00 часа на неделния ден с приспиване на детето в дома на бащата, както и 20 дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

ОСЪЖДА бащата Т.М.Д., ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете Т. Т. Д., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Т.И.Д., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 350 /триста и петдесет/ лева, считано от влизане в сила на съдебното решение, до настъпване на законоустановена причина за изменяването или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху сумата до окончателното й изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. ****** на съпруга Т.М.Д., ЕГН **********. Съпругата Т.И.Д., ЕГН ********** няма претенции в тази връзка

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Т.И.Д., ЕГН ********** да носи брачното си фамилно име, а именно : Д.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпруга Т.М.Д., ЕГН ********** придобития по време на брака лек автомобил марка:Ауди, Модел А6, ДК№ ****, с рама****, двигател № ****, свидетелство за регистрация в КАТ № ****.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпругата Т.И.Д., ЕГН ********** придобития по време на брака лек автомобил марка:Фолксваген, Модел Голф, ДК№ ****, с рама ****, двигател № ****, свидетелство за регистрация в КАТ № ****

След развода съпрузите не си дължат  издръжка  един на друг.

 Съпрузите декларират, че придобитите по време на брака недвижими
имоти, права върху вещи, влогове, вземания и други ще останат в
обикновена съсобственост помежду им.

Съпрузите декларират, че придобитото по време на брака движимо имущество, придобито по време на брака и представляващо обикновена покъщнина е разделено по време на фактическата раздяла и страните нямат и няма да имат и в бъдеще каквито и да са претенции един към друг по отношение на него.

Съпрузите декларират, че общи задължения не са поемали, всеки отговаря пред третите лица за задълженията си, така както ги е поел.

Съпрузите декларират, че нямат влогове - спестявания, направени по време на брачното съжителство и нямат никакви претенции за суми по спестовни влогове.

ОСЪЖДА Т.М.Д., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 267лева /двеста шестдесет и седем лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство, както и да заплати по сметка на Община П. в размер на 6.25лв. /шест лева и двадесет и пет стотинки/-местен данък.

ОСЪЖДА Т.И.Д., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 11.50лева /единадесет лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса по настоящото производство, както и да заплати по сметка на Община П. в размер на 2.50лв. /два лева и петдесет стотинки/-местен данък.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Спасова

 

Вярно с оригинала.

С.А.