Гражданско дело 19566/2013 - Решение - 24-03-2015

Решение по Гражданско дело 19566/2013г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер 1041                         24.03.2015 Година                         Град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд, ХVІІ граждански състав

 

На двадесет и четвърти март, две хиляди и петнадесета година

 

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Иван Анастасов

 

като разгледа докладваното от председателя гражданско дело № 19566 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството по делото е образувано по искова молба от Т.П. против П. и А. К., с която са предявени обективно съединени искове по чл.124, ал.5 от ГПК за установяване на престъпни обстоятелства, изразяващи се в преправяне на датите на констативен акт обр... и констативен акт обр... и съставяне на неистински окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ № Н- 204/01.02.2005г., отнасящи се за обект „Ремонт и реконструкция на лятна кухня в северната част” в имот пл.№ .., кв...- стар по плана на С. г. ч., гр.П., с административен адрес: гр.П., ул. „Д-р Ч.” №... С решение от 25.02.2015г. исковете са уважени.

         На 05.03.2015г. е постъпила молба от ищеца и от третите лица Н.Т.П. и Д.И.П. за допълване и поправяне на решението, а именно за допълване на описанието на горепосочения обект като масивна монолитна жилищна сграда, която се състои от две самостоятелни жилища, с два входа, разположена в северната част на дворно място с площ от 439 кв.м., намиращо се в гр.П., ул. „Д-р Ч.” №.., представляващо УПИ VІ- 119 от кв... по плана на гр.П., ЦГЧ, която сграда е с идентификатор 56784.519.57.2 и е застроена на 78 кв.м., допусната до съдебна делба с решение № 1515/19.07.2007г. на Окръжен съд- гр.Пловдив, VІ- ти гр.с. по възз.гр.д.№ 1867/2006г.; за допълване на решението с посочване на това, че същото е постановено, освен при участието на третото лице Н.Т.П., и при участието на третото лице Д.И.П.; да бъде поправено решението в мотивната част, като се счита, че оригиналните дати на актове обр... и обр... са съответно 25.06.2004г. и 29.06.2004г., а не както е записано в мотивите, че те са съответно 20.10.1999г. и 12.11.1999г.. Ответниците оспорват горепосочената молба.

        Съдът намира, че няма пречка описанието на обекта, за който се отнасят констативни актове обр... и обр..., да бъде допълнено. По- пълната индивидуализация е само от полза, като по никакъв начин не променя предмета на делото. Следва да бъде отразено също така, че решението е постановено и при участието на третото лице Д.П., с оглед на обвързващото действие на решението и мотивите в отношенията му със страните. По принцип поправка се допуска само на грешка в диспозитива, тъй като той е същинското решение. В случая обаче е уместно да се допусне исканата поправка, защото единственият мотив относно това, в какво се изразява подправянето на двата констативни акта, е в пряко противоречие с постановеното решение, при което, макар никоя от страните да не твърди грешка в диспозитива, винаги би могло да възникне съмнение, дали грешката не е в него, а не в мотивите. Грешката в мотивите личи, както от заключението на в.л.С.С., така и от двата констативни акта / л.23 и 24/, в които видимите дати са тези от 1999г..

        Предвид гореизложеното и на основание чл.250 и чл.247 от ГПК, съдът

 

 

РЕШИ :

 

        ДОПЪЛВА постановеното по делото решение от 25.02.2015г., като добавя към описанието на обекта, за който се отнасят констативен акт обр... и констативен акт обр..., следното описание: масивна монолитна жилищна сграда, която се състои от две самостоятелни жилища, с два входа, разположена в северната част на дворно място с площ от 439 кв.м., намиращо се в гр.П., ул. „Д-р Ч.” №.., представляващо УПИ VІ- 119 от кв... по плана на гр.П., ЦГЧ, която сграда е с идентификатор 56784.519.57.2 и е застроена на 78 кв.м., допусната до съдебна делба с решение № 1515/19.07.2007г. на Окръжен съд- гр.Пловдив, VІ- ти гр.с. по възз.гр.д.№ 1867/2006г..

       ДОПЪЛВА постановеното по делото решение от 25.02.2015г., като същото се счита постановено, освен при участието на третото лице Н.Т.П., и при участието на третото лице Д.И.П. ***, ЕГН: **********.

        ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на решението, а именно в последното изречение на първа страница, продължаващо в началото на втора страница, като се счита, че оригиналните дати на актове обр.и обр.са съответно 25.06.2004г. и 29.06.2004г., а не както е записано- съответно 20.10.1999г. и 12.11.1999г.; респективно- оригиналните дати са преправени на 20.10.1999г. и 12.11.1999г., а не както е записано на 25.06.2004г. и 29.06.2004г..

        Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

Районен съдия: /п/ Иван Анастасов

 

Вярно с оригинала

ЕЛ