Гражданско дело 19499/2013 - Определение - 17-02-2014

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 1948

гр. Пловдив, 17.02.2014г.

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XI-ти гр. състав, в закрито заседание на  седемнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ АСП. ГЕОРГИЕВА

 

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 19499/2013г. по описа на ПРС, XI-ти гр. състав, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по искова молба, подадена от И.К.Я., с ЕГН **********,***, със съдебен адрес: гр*******, чрез адв. Д.К. срещу „Уилям Хюз България” ООД, с ЕИК 115801815, със седалище и адрес на управление – с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив, Индустриална зона Раковски, представлявано от управителите Е.П.Б., Д.И.А.Х. и М.И.А.Х.

Предявен е иск с правна квалификация чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ да бъде признато за незаконно уволнението на ищеца, извършено със заповед за прекратяване на ТПО № 201307101, с която трудовото правоотношение между страните е прекратено на осн. чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ, поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата, считано от 11.07.2013г., както и да му се присъдят  разноските по делото.

Препис от исковата молба е връчен на ответника, от който е постъпил отговор в срок, като с определение от 10.02.2014г. делото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 26.02.2014г.

На 17.02.2014г. е постъпила молба от ищеца лично, с която същият заявява, че оттегля иска си и моли да се прекрати делото.

Съдът, като разгледа така подадената молба, намира следното:

Молбата, с която ищецът е заявил, че оттегля иска си, е депозирана в съда преди първото съдебно заседание, поради което не е необходимо съгласие на другата страна за оттеглянето. Същата изхожда от легитимирано лице – ищецът по делото, който разполага с възможността по всяко време да заяви, че оттегля иска си. Молбата е депозирана от ищеца лично.

Ето защо съдът намира, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл. 232 от ГПК за прекратяване на производството по делото поради оттегляне на иска от ищеца преди първото заседание по делото.

Предвид дотук изложеното производството по делото следва да бъде прекратено.

Доколкото делото се прекратява в закрито съдебно заседание, след връчване на препис от ИМ и приложенията на ответника, препис от настоящото определение следва да се връчи на всяка от страните.

Така мотивиран, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 19499/2013г. по описа на ПРС, XI-ти гр. състав на основание чл. 232 от ГПК поради оттегляне на исковата молба вх. № 56888/02.12.2013г. от ищеца И.К.Я., с ЕГН ********** срещу „Уилям Хюз България” ООД, с ЕИК 115801815, преди първото заседание по делото.

Определението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.  

Препис от определението да се връчи на страните.

 

 

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Таня Георгиева

Вярно с оригинала.

ЕА