Гражданско дело 19497/2013 - Решение - 27-02-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер       835/              27.02.2014   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На    двадесет и седми  февруари   двехиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на двадесет и четвърти февруари   две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

           Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  19497                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

........................................................................................................................................

По изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.С.К. - Д. с ЕГН ********** и Д.Н.Д. с ЕГН **********, сключен в гр. П. на ***г. с Акт за граждански брак № ***/***г., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49 ал.4 от СК за следното:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето С. Д. Д. с ЕГН ********** на майката Д.С.К. - Д. с ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето С. Д. Д. с ЕГН ********** при майката Д.С.К. - Д. с ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между детето С. Д. Д. с ЕГН ********** и бащата Д.Н.Д. с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 9,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, с преспиване; един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката; всяка Коледа на четна година от 9,00 часа на 24-ти декември до 19,00 часа на 28-ми декември, с преспиване; всяка Нова година на нечетна година от 9,00 часа на 29-ти декември до 19,00 часа на 2-ри януари, с преспиване; всяка четна година на Великденските празници с преспиване; на рождения ден на детето - на 1-ви февруари всяка четна година от 17,00 часа до 19,00 часа; на рождения ден на бащата на 5-ти октомври от 17,00 часа до 19,00 часа.

ОСЪЖДА бащата Д.Н.Д. с ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете С. Д. Д. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Д.С.К. - Д. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/, считано от 24.02.2014 г. до настъпване на причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от падежа до окончателното й изплащане. Издръжката ще бъде превеждана ежемесечно по банков път по банкова сметка, ***.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в ******, се предоставя за ползване на съпруга Д.Н.Д. с ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА съпругата Д.С.К. - Д. с ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име К.

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг.

ОСЪЖДА Д.Н.Д. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 101.40 лева /сто и един лева и четиридесет стотинки/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА Д.С.К. - Д. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Т. Спасова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.