Гражданско дело 19426/2013 - Определение - 20-02-2014

Определение по Гражданско дело 19426/2013г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2014                                                     Град Пловдив

Пловдивски районен съд                               ІІ брачен състав

На двадесети февруари                                  Година 2014

 

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

                                              

Секретар: Тодорка Радева

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

гражданско дело 19426 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 14,33 часа се явиха:

............................................................................................................................

СЪДЪТ намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона, в интерес на детето е. Със същата се изчерпва предмета на делото, затова спогодбата следва да бъде одобрена и производството по делото следва да се прекрати, като на ответника се възложи дължимата държавна такса за увеличената издръжка.

По изложените съображения,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И

ПРИЕМА писмените доказателства, представени по делото.

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва:

БАЩАТА Д.Л.Д. ***, ***, ЕГН **********; се задължава да заплаща на непълнолетното си дете В.Д.Д. с ЕГН **********; действаща лично и със съгласието на нейната майка и законен представител П.В. ***, ***, ЕГН **********;  ИЗДРЪЖКА В УВЕЛИЧЕН размер от 50 лв. съгласно влязло в сила Определение от 08,01,2007 г. по гр.д. № 3463/2006 г., по описа на ПРС, Х гр.с.; на 115 лв. /сто и петнадесет  лева/ месечно, считано от 01,12,2013 година, до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до окончателното й изплащане.

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

За ищеца:                                         За ответника:

         /А.М. /                                                          /А.П. /

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г. Димитров

 

ОСЪЖДА  Д.Л.Д. ***, ***, ЕГН **********; да заплати по сметка на ВСС сумата от 46,80  лв. /четиридесет и шест лева и осемдесет ст./, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 19426/2013 г. по описа на ПРС, Втори брачен състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в прекратителната му част подлежи на обжалване с частна жалба пред ПОС в едноседмичен срок от днес.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 14,45 часа.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г. Димитров

 

 

                                                        СЕКРЕТАР: п/ Т. Радева

 

 

Вярно с оригинала.

Т.Р.