Гражданско дело 19423/2013 - Определение - 04-02-2014

Определение по Гражданско дело 19423/2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1414

 

Гр. Пловдив, 04.02.2014 год.

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІІ граждански състав, в закрито заседание на 04.02.2014 година, в състав :

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИГЛЕНА ПЛОЩАКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело 19 423 / 2 0 1 3 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е било образувано по искова молба, подадена от А.П.Х. против И.С.Л. на 29.11.2013 год.

С разпореждане от 02.12.2013 год. исковата молба е оставена без движение до отстраняване на констатираните в разпореждането нередовности. Даден е едноседмичен срок за отстраняването на нередовностите.

Съобщението е изпратено на посочения в исковата молба адрес. Върнало се е в цялост, невръчено, с отбелязване от връчителя, че по данни на съседи лицето е живяло на адреса, но го е напуснало и новият му адрес е неизвестен.

С разпореждане от 16.12.2013 год. е разпоредено на основание чл. 129, ал. 2 ГПК съобщението за оставянето на исковата молба без движение да се постави на определеното за това място в съда, където да остане в продължение на една седмица.

Съобщението е поставено на 18.12.2013 год. Останало е в продължение на седмица. Този седмичен срок е изтекъл на 27.12.2013 год.

Считано от следващия ден, а именно от 28.12.2013 год. е започнал да тече едноседмичния срок за изправяне на нередовностите на исковата молба. Изтекъл е на 06.01.2014 год. /понеделник/. В рамките на този срок, а и до настоящия момент, уточняваща молба не е постъпила.

Така, доколкото разпореждането на съда не е изпълнено, на основание чл. 129, ал. 3  ГПК, исковата молба следва да бъде върната и производството по делото следва да бъде прекратено.

 

            Поради мотивите изложени по-горе, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА исковата молба, подадена от А.П.Х. против И.С.Л. с вх. № 56 686 от 29.11.2013 год. и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 19423 по описа на ПРС, ІІ гр.с. за 2013 год.

 

            Определението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до ищеца.

Същото подлежи на връчване.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/ Миглена Площакова

 

            Вярно с оригинала.

            РЦ