Гражданско дело 19416/2013 - Решение - 27-02-2014

Решение по Гражданско дело 19416/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      844/ 27.02.2014 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІІ бр. състав, в открито съдебно заседание на осемнадесети февруари 2014 година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

секретар ТОДОРКА РАДЕВА  

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 19416 по описа за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

..........................................................................................................................

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

УТВЪРЖДАВА споразумението по чл. 127, ал. 1 от СК между К.С. ***, ЕГН ********** и А.О.Ю. ***, ЕГН ********** относно упражняването на родителските права, местоживеенето, личните отношения и издръжката на малолетното им дете И. К. С. с ЕГН **********; както следва:

УПРАЖНЯВАНЕТО на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо малолетното дете И. К. С. с ЕГН ********** се предоставя на майката и се определя МЕСТОЖИВЕЕНЕ на детето при майката А.О.Ю. ***, ЕГН ********** ***.

РЕЖИМЪТ за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата К.С.С. и детето И. се определя, както следва:

- До 01.05.2014 г. срещите ще се осъществяват всяка първа, трета и пета /ако има такава/ седмица от месеца, за времето от 10.00 ч. до 13.30 ч. в събота - в присъствие на майката и за времето от 10.00 ч. до 13.30 ч. в неделя – в присъствие на майката;

- От 02.05.2014 г. до навършване на две години и половина на детето срещите ще се осъществяват всяка първа, трета и пета /ако има такава/ седмица от месеца, за времето от 9.00 ч. до 17.00 ч. в неделя;

- След навършване на две години и половина на детето на 06.08.2015 г., срещите ще се осъществяват всяка първа, трета и пета / ако има такава/ седмица от месеца за времето от 17.00 ч. в петък до 18.00 ч. в неделя – с преспиване при бащата, както и в продължение на един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката;

- В продължение на пет дни от пролетната и зимната ученическа ваканция;

- Всяка четна година по време на Коледните празници, определени от Министерски съвет на Република България;

- Всяка нечетна година по време на Великденските празници, определени от Министерски съвет на Република България.

Бащата К.С.С. заявява, че по време на официалните р. п. на майката за Р. Б. /в продължение на три дни/, и за К. Б. /в продължение на четири дни/, няма да осъществява режима на лични контакти с детето.

Бащата К.С. ***, ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете И. К. С. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител А.О.Ю. ***, ЕГН **********  ИЗДРЪЖКА в размер на 100 лв. (сто лева) месечно, платими по посочена от майката банкова сметка, **** г., до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска за времето от падежа до пълното й изплащане.

ОСЪЖДА К.С. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 72,00 лв. (седемдесет и два  лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР