Гражданско дело 19369/2013 - Определение - 04-02-2014

Определение по Гражданско дело 19369/2013г.

ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014                                                        Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                       VІІІ гр. състав                                 

 

На четвърти февруари                                   година 2014

 

В публично заседание в следния състав:

 

                                         Председател: ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА

 

Секретар: Димитрия Гаджева

 

Сложи за разглеждане, докладваното от съдията

Гражданско дело номер 19369 по описа за 2013 година.

На поименното повикване в 13.47 часа се явиха

 

..........................................................................................................................

По изложените съображения и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК, съдът

 

               О П Р Е Д Е Л И

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по делото спогодба, по силата на която ответникът М.А.К., действуващ в качеството си на ЕТ "..................", ЕИК ................, със седалище и адрес на управление гр. .................. СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати на К.К.Й., ЕГН **********, сума в общ размер на 400 (четиристотин) лева, представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 2011 г., 2012 г. и 2013 г., както и сума в размер на 200 (двеста) лева, представляващи заплатено от К.К.Й. адвокатско възнаграждение по делото.

Така посочените суми ще бъдат заплатени от ЕТ ".............." на К.К.Й. по следния начин:

 

1. До 25.02.2014 г.(двадесет и пети февруари две хиляди и четиринадесета година) - 100 (сто) лева;                                                                                          

2. До 25.03.2014 г.(двадесет и пети март две хиляди и четиринадесета година) - 200 (двеста) лева;

3. До  25.04.2014 г.(двадесет и пети април две хиляди и четиринадесета година) - 300 (триста) лева;                                                                                          

Страните няма да имат други претенции помежду си във връзка с прекратеното между тях трудово правоотношение, изцяло уреждат отношенията си във връзка с прекратяването на трудовото правоотношение, претенцията за неползван платен годишен отпуск и нейното уговаряне за размер, срок и начин на изплащане и нямат други претенции помежду си във връзка с това и уреждат изцяло и окончателно отношенията си във връзка с гр. дело № 19369/2013 г. по описа на PC Пловдив, VIII гр.с. и заявяват, че нямат никакви други претенции помежду си по предмета на делото и воденото производство.

ОСЪЖДА М.А.К., действуващ в качеството си на ЕТ "..................., със седалище и адрес на управление гр....................., да заплати по сметка на ПРС държавна такса в размер на  25 лева/двадесет и пет лева/.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 19369/2013 г. по описа на ПРС, VІІІ гр.с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което съдът одобрява постигнатата спогодба има характер на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което се прекратява производството по делото подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 13.56 часа.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

                                                                       СЕКРЕТАР:/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ