Гражданско дело 19358/2013 - Решение - 03-02-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер 462                          03.02.2014   Година                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На    трети  февруари                две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на двадесет и седми  януари   две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

           Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  19358                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

................................................................................................................................

 

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между П.Д.К., ЕГН **********,*** и Д.И.К., ЕГН **********,***, сключен на ******* г.. в гр. Пловдив с Акт за граждански брак № ****/******* г.., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете М. Д.К., ЕГН ********** се предоставят на майката П.Д.К., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на детето М. Д.К., ЕГН ********** с бащата Д.И.К., ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа на първия ден с преспиване до 18.00 часа на втория ден, като детето ще бъде взимано и връщано от бащата от и до дома на майката и един месец през лятото, когато това не съвпада с месечния отпуск на майката, както и при поискване от Д.И.К., ЕГН ********** по всяко друго време същият да може да вижда детето М. Д.К., ЕГН **********.

ОСЪЖДА бащата Д.И.К., ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете М. Д.К., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител П.Д.К., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120 лв./сто и двадесет лева/, считано от влизане на решението в законна сила до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. П., ул. Р. *** на съпругата П.Д.К., ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата П.Д.К., ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име, а именно : М..

След развода съпрузите не си дължат  издръжка  един на друг.

 Съпрузите декларират, че придобитите по време на брака недвижими
имоти, права върху вещи, влогове, вземания и други ще останат в
обикновена съсобственост помежду им.

Съпрузите декларират, че придобитите по време на брака движими вещи са поделили доброволно и не си дължат суми за уравнение на дяловете.

ОСЪЖДА Д.И.К., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 96.40лева /деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/, представляваща държавни такси по настоящото производство.

ОСЪЖДА П.Д.К., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 10лева /десет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Т. Спасова

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

П.К