Гражданско дело 19349/2013 - Решение - 03-02-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер    466                       03.02.2014   Година                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На    трети  февруари                две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на двадесет и седми  януари   две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

           Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  19349                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

................................................................................................................................

 

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между М.В.Б., ЕГН **********,*** и М.П.   Б., ЕГН ********** ***, сключен на ****** в гр. Пазарджик с Акт за граждански брак № ********, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца В.М. Б., с ЕГН ********** и П.М. Б., с ЕГН ********** се предоставят на майката М.П.   Б., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата В.М. Б., с ЕГН ********** и П.М. Б., с ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на децата В.М. Б., с ЕГН ********** и П.М. Б., с ЕГН ********** с бащата М.В.Б., ЕГН ********** както следва: всяка втора и четвърта седмица от месеца за времето от 09.00 ч. в събота до 17.00ч. в неделя- с преспиване в дома на бащата, като бащата ще взема децата от дома на майката; както и в продължение на един месец през лятото, който период да не съвпада с ползването на годишния отпуск на майката.

ОСЪЖДА бащата М.В.Б., ЕГН ********** да заплаща на ненавършилите пълнолетие деца В.М. Б., с ЕГН ********** и П.М. Б., с ЕГН **********, чрез тяхната майка и законен представител М.П.   Б., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100 лв./сто лева/ за всяко от децата, считано от влизане на решението в законна сила до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. П., ул. „П.” № **, ет.*, ап.** се предоставя за ползване на съпруга М.В.Б., ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата М.П.   Б., ЕГН ********** да носи брачното си фамилно име, а именно : Б..

След развода съпрузите не си дължат  издръжка  един на друг.

 Съпрузите декларират, че придобития по време на брака в режим на СИО жилище, остава в обикновена съсобственост.

Съпрузите декларират, че придобитото по време на брака движимо имущество са поделили помежду си и нямат никакви претенции в тази връзка.

Съпрузите декларират, че нямат общи вземания, нито общи задължения, по които да отговарят солидарно.

Съпрузите декларират, че за задълженията на страните, възникнали по време на фактическата им раздяла, отговаря титуляра на самото задължение.

ОСЪЖДА М.В.Б., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 154лева /сто петдесет и четири лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство.

ОСЪЖДА М.П.   Б., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 10лева /десет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Т. Спасова

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.