Гражданско дело 19348/2013 - Решение - 14-09-2016

Р Е Ш Е Н И Е

 Р Е Ш Е Н И Е

 

№2809                            14.09.2016 г.                                           гр.Пловдив

              

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XХ гр.с., в закрито заседание на 14.09.2016 г. в състав:

                                

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: КРИСТИНА ТАБАКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 19348 по описа на ПРС за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 ГПК.

Съдът, служебно констатира, че е допусната очевидна фактическа грешка в постановеното по делото Решение № 1038/24.03.2015 г. по гр.д. № 19348/2013 г. по описа на Пловдивския районен съд, ХХ гр.с., тъй като в диспозитива е посочено, че се осъжда „ЛЕТЕРА“ ЕООД, ЕИК 825386700 да заплати по набирателната сметка за депозити за вещи лица на РС – Пловдив сумата в размер на 1230 лева – увеличен депозит за приетото по делото заключение на съдебно – техническата експертиза, вместо да се осъди ответникът да заплати тази сума на вещото лице, изготвило приетото по делото заключение на съдебно – техническата експертиза.

Видно от протоколно определение от открито съдебно заседание, проведено на 10.03.2015 г. по гр.д. № 19348/2013 г., съдът е приел, че са налице предпоставките за завишаване на определения депозит на вещото лице, съобразно представена справка – декларация по чл. 29, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 от Наредбата за извършената работа, поради което и е завишил депозита за изготвяне на СТЕ от 100 лева на 1330 лева. Със същото протоколно определение, съдът е приел заключението на съдебно – техническата експертиза, изготвено от доц. д-р инж. химик Р.Х.Г., като на същия са се изплатили разноски в размер на 100 лева от заплатения депозит, за което е издаден РКО. Съдът е постановил също, че след постъпване на вносен документ за разликата до 1330 лева – ще се издаде РКО.

В мотивите на постановеното по делото Решение № 1038/24.03.2015 г. по гр.д. № 19348/2013 г. по описа на Пловдивския районен съд, ХХ гр.с., съдът е приел, относно увеличения хонорар за вещо лице, че доколкото същият не е заплатен от ищеца, с оглед изхода на спора, ответникът следва да бъде осъден да заплати депозит за вещо лице в размер на 1230 лева.

Същевременно в диспозитива на Решение № 1038/24.03.2015 г. по гр.д. № 19348/2013 г. по описа на Пловдивския районен съд, ХХ гр.с., е посочено, че се осъжда „ЛЕТЕРА“ ЕООД, ЕИК 825386700 да заплати „по набирателната сметка за депозити за вещи лица на РС – Пловдив“ сумата в размер на 1230 лева – увеличен депозит за приетото по делото заключение на съдебно – техническата експертиза, вместо да се осъди ответникът да заплати тази сума „на вещото лице доц.д-р инж. химик Р.Х.Г., ЕГН **********“.

В конкретния случай, съдът установи, че в решението си е допуснал очевидна фактическа грешка, която следва да бъде поправена по реда на чл. 247 ГПК. Грешката се изразява в обстоятелството, че по искане на вещото лице, съдът му е завишил депозита за изготвяне на съдебно - техническа експертиза от 100 лева на 1330 лева, което с оглед изхода на спора, следва да бъде поето от ответника, но в решението е посочил същият да се внесе по набирателната сметка за депозити за вещи лица на Пловдивския районен съд. По този начин се е получило несъответствие между действителната вола на съда, според която увеличеният депозит за приетото по делото заключение на съдебно – техническа експертиза е бил предназначен за вещото лице, изготвило заключението и фактическото изразено в решението относно получателя на този депозит. Това обстоятелство налага да бъде поправена очевидна фактическа грешка в решението, съобразно процесуалната възможност по чл. 247, ал.1, предл. първо ГПК. 

 

Воден от горното, съдът

 

                                                     Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в диспозитива на Решение № 1038/24.03.2015 г., постановено по гр.д. № 19348/2013 г. по описа на Пловдивския районен съд, ХХ гр.с., на стр. 5- та, след думите „ОСЪЖДА „ЛЕТЕРА“ ЕООД, ЕИК 825386700 ДА ЗАПЛАТИ“ вместо израза: по набирателната сметка за депозити за вещи лица на РС – Пловдив“ да се чете изразана вещото лице доц.д-р инж. химик Р.Х.Г., ЕГН **********“ сумата в размер на 1230 лева – увеличен депозит за приетото по делото заключение на съдебно – техническата експертиза.

 

Настоящото решение да се счита неразделна част от Решение № 1038/24.03.2015 г., постановено по гр.д. № 19348/2013 г. по описа на Пловдивския районен съд, ХХ гр.с.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му, по аргумент на чл. 274, ал. 4 ГПК.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./Кр.Т.

 

Вярно с оригинала.

КК