Гражданско дело 1931/2013 - Решение - 03-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 464                                                      03.02. Година  2014                     Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                        ІІІ граждански  състав

На   16.12.2013 Година

В публично заседание в следния състав:

      

Председател: ТАНЯ ГЕОРГИЕВА

Секретар: Васка Атанасова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гражданско  дело номер 1931 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

                        Иск по чл.422 ГПК с материалноправно основание чл.79, ал.1 и чл.86 от ЗЗД.

                        Ищецът «МОБИЛТЕЛ» ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден, ул.Кукуш № 1 с ЕИК 131458980, чрез процесуалния представител юрк.К., е предявил иск да се признае за установено, че ответникът Й.К.Д. с ЕГН ********** ***.К. Г. № * му дължи сумата от 228,55 лв. главница, представляваща неплатена цена на предоставени услуги по договор № Д1420414 от 03.04.2009 г. за периода 28.08.2010 г.- 28.01.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 14.11.2012 г. до окончателното й изплащане, за които вземания е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 18461/2012 г. по описа на ПРС. Твърди, че по силата на сключения договор, предоставил на ответника услуги за процесния период, които не били заплатени от длъжника. За вземанията си ищецът подал заявление и му била издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, срещу която длъжникът възразил. Ангажира доказателства. Претендира разноски.

                        Ответникът , в с.з., признава задълженията.

                        Съдът, като прецени данните по делото във връзка с искането, намери следното:

                        Приложено е ч.гр.д.№ 18461/2012 г. по описа на ПРС, ХV гр.с., от което се установява, че по заявление на ищеца е била издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК срещу длъжника Й.К.Д. с ЕГН **********   за сумата от 228,55 лв. главница, представляваща неплатена цена на предоставени услуги по договор № Д1420414 от 03.04.2009 г. за периода 28.08.2010 г.- 28.01.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 14.11.2012 г./ датата на подаване на заявлението/ до окончателното й изплащане. Длъжникът е подал възражение срещу заповедта , като настоящият иск е предявен в срока по чл.415 от ГПК, с оглед на което е процесуално допустим.

                        Разгледан по същество, е основателен.

                        Не се спори, че между страните е сключен договор за предоставяне на GSM услуги, което се установява и от представяния Договор №  Д1420414 от 03.04.2009 г.  Видно от чл.5.1. от същия, договорът е сключен за срок от 12 месеца, като липсват данни и не се твърди да е прекратен с едномесечно предизвестие преди изтичане на този срок, поради което действието му е продължено за още 12 месеца в хипотезата на чл.5.3. Т.е,. договорът е обвързвал страните в рамките на процесния период.

                        Представени са фактури № 201896047/13.10.2010 г. с отчетен период 28.08.2010 г.- 27.09.2010 г. на стойност 53,22 лв. с ДДС, № 0205475345/08.11.2010 г. с отчетен период 28.09.2010 г.- 27.10.2010 г. на стойност 32,06 лв. с ДДС, № 02084034606/ 05.12.2010 г. с отчетен период 28.10.2010 г.- 27.11.2010 г. на стойност 76,63 лв. с ДДС, № 0212274014/10.01.2011 г. с отчетен период 28.11.2010 г.- 27.12.2010 г. на стойност 52, 88 лв. с ДДС и № 0214744803/29.01.2011 г. с отчетен период 28.12.2010 г.- 27.01.2011 г. на стойност 13,76 лв. с ДДС, издадени от мобилния оператор за ползвани от ответника услуги по процесния договор, към които са приложени и детайлни разпечатки за вида, броя и размера на предоставените услуги в процесния период, които не са оспорени от ответника. Въз основа на тях съдът приема, че в полза на ищеца съществува неудовлетворено парично притезание в претендирания размер, с който извод кореспондира и признанието на ответника, изразено в открито съдебно заседание. Изложеното сочи, че исковете са основателни и доказани, поради което ще се уважат.

            При този изход на спора на ищеца ще се присъдят направените от него деловодни разноски, които се констатираха в размер на 25 лв. внесена ДТ и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение в минималния размер по чл.7, ал.2, т.1 от наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

            Водим от горното, съдът

 

Р  Е   Ш  И :

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО,че Й.К.Д. с ЕГН ********** ***.К. Г. № * дължи на «МОБИЛТЕЛ» ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден, ул.Кукуш № 1 с ЕИК 131458980 сумата от 228,55 лв. главница, представляваща неплатена цена на предоставени услуги по договор № Д1420414 от 03.04.2009 г. за периода 28.08.2010 г.- 28.01.2011 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 14.11.2012 г. до окончателното й изплащане, за които вземания е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ 18461/2012 г. по описа на ПРС.

            ОСЪЖДА Й.К.Д. с ЕГН ********** ***.К. Г. № * да заплати на «МОБИЛТЕЛ» ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден, ул.Кукуш № 1 с ЕИК 131458980 сумата от 125 лв. направени деловодни разноски в настоящото производство.

            Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

                                                                                                      /Таня Георгиева/

Вярно с оригинала.

В.А.