Гражданско дело 1927/2013 - Определение - 27-03-2013

Определение по Гражданско дело 1927/2013г.

П Р О Т О К О Л

Година 2013                                                                 Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                           ІV брачен състав

На ДВАДЕСЕТ И СЕДМИ МАРТ                                      Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

                                               

Секретар: Цветелина Бакалова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Костадинова

Гражданско дело номер 1927 по описа за 2013 година

На поименното повикване в 14 : 35 часа се явиха:

 

ИЩЦАТА Р.С.К., като законен представител на М.Р.Р., редовно и своевременно призована, се явява лично – представя документ за самоличност, и с АДВ. П.Н., която представя пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Р.М.Р., редовно и своевременно призован, не се явява. Вместо него се явява АДВ. В.Т., с представено  пълномощно по делото.

ТРЕТОТО НЕУЧАСТВАЩО ЛИЦЕ ДСП - МАРИЦА, редовно и своевременно призовани, не изпращат представител.

Адв. Н.  – Да се даде ход на делото.

Адв. Т. – Да се даде ход на делото.  

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, ето защо   

 О П Р Е Д Е Л И :

    ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА СЕ ДЕЛОТО, съобразно определение на съда от 28.02.2013 година.

Адв.  Н. – Нямам възражение по доклада. 

Адв. Т. – Нямам възражение по доклада. 

 

Съдът, с оглед становищата на страните намира, че следва да бъде обявен за окончателен изготвеният по делото проекто-доклад, намерил отражение в определение на съда от  28.02.2013 година, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОБЯВЯВА за окончателен изготвеният по делото проекто-доклад, намерил отражение в определение на съда от  28.02.2013 година.

Съдът докладва:

На 22.03.2013 година е пристигнал отговор от НАП Смолян касателно доходите на ответника.

На 25.03.2013 година е пристигнал отговор от НАП Пловдив, касателно доходите на майката на детето.

На 26.03.2013 година е постъпил социален доклад от ДСП-Марица, касаещ положението на детето на страните.

Адв.  Н. – Да се приемат. 

Адв. Т. – ДА се приемат.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства подробно докладваните от съда писмени документи.  

Съдът прикани страните към спогодба:

АДВ. Н. – Уважаема г-жо Съдия, постигнахме спогодба с ответната страна, в следния смисъл: Ищецът и ответникът приемат и признават, че понастоящем и за в бъдеще не се дължи издръжка за който  и да е минал период до 04.02.2013 г.

БАЩАТА   Р.М.Р. ЕГН: **********      се съгласява да заплаща на малолетното си дете М.Р.Р.  ЕГН: ********** чрез неговата майка и законен представител Р.С.К.  ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 100 /сто / лева, считано от 04.02.2013 г.  до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху сумата до окончателното й изплащане.

Издръжката ще се заплаща от първо до пето число на текущия месец, за който се отнася, като ще се заплаща по банкова сметка *** Уникредит  Булбанк, а именно BIC *** ***.

Разноските по делото остават за всяка от страните така, както са направени.

Молим спогодбата да бъде одобрена от съда, а делото прекратено.

 

АДВ. Т. – В действителност постигнахме спогодба в описаните от колегата параметри. Съгласна съм с тях и молим да бъде одобрена.

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

ИЩЦА:                                                                За ответника:

/ Р.С.К./                                                                  /АДВ. В.Т./

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                             /ДИАНА КОСТАДИНОВА/

Съдът намира, че така постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и добрите нрави и е в интерес на малолетното дете на страните, поради което и същата следва да бъде одобрена.

С оглед изчерпване предмета на делото производството по същото следва да бъде прекратено, ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба според която:

БАЩАТА   Р.М.Р. ЕГН: **********      се съгласява ДА ЗАПЛАЩА на малолетното си дете М.Р.Р.  ЕГН: ********** чрез неговата майка и законен представител Р.С.К.  ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 100 /сто / лева, считано от 04.02.2013 г.  до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху сумата до окончателното й изплащане.

Издръжката ще се заплаща от първо до пето число на текущия месец, за който се отнася, като ще се заплаща по банкова сметка *** Уникредит  Булбанк, а именно BIC *** ***.

Разноските по делото остават за всяка от страните така, както са направени.

ОСЪЖДА Р.М.Р. ЕГН: **********      да заплати по сметка на ВСС сумата от 72 лв. /седемдесет и два лева/ Държавна такса,  начислена върху тригодишните платежи на определената издръжка.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело  № 1927/2013г. по описа на ПРС, ІV брачен състав.

Определението в частта за прекратяване на производството по делото подслежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от днес с частна жалба.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в  14:50 часа.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./  Диана Костадинова

 

 

                                       СЕКРЕТАР: /п./ Цветелина Бакалова

 

 

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.