Гражданско дело 19192/2013 - Определение - 19-02-2014

Определение по Гражданско дело 19192/2013г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. Пловдив, 19.02.2014г.

 

 

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІ граждански състав, в закрито заседание, в състав

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ : БОРИС  ИЛИЕВ

 

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело №19192/2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството   е  по чл.118  и  сл.  от  ГПК.

            Съдът  е  сезиран  с  искова  претенция с правно  основание  чл.134  от ЗЗД,  предявена  от  В.  С.  Л.,  в  качеството  му  на процесуален субституент  на  „Уникредит  Лизинг”  АД,  против  “Дженерали  Застраховане”  АД,  със  седалище  и  адрес  на  управление  гр. София,  бул. “Княз  Ал. Дондуков”  №68.

            Постъпил  е  писмен отговор  на исковата молба  от ответника,  с който се  прави възражение за  местната подсъдност  на делото.     

            Възражението  за  неподсъдност  е  постъпило  в срока  по  чл.119, ал.3  от  ГПК  и  същото  е основателно. Съобразно  нормата на  чл.108  от  ГПК  делото  е  подсъдно  на  Районен  съд- гр. София.   

Поради това производството по делото пред ПРС следва да бъде прекратено и на основание чл. 118, ал. 2 от  ГПК делото следва да бъде изпратено по подсъдност на  Районен съд- гр. София.

Ето защо и поради мотивите, изложени по-горе, съдът :

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            П Р Е К Р А Т Я В А производството по гр. д. №19192/2013г. пред Пловдивския районен съд.

И З П Р А Щ А  делото по подсъдност на  Районен  съд- гр. София.

Определението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п/

 

Вярно с оригинала.

КГ