Гражданско дело 19190/2013 - Решение - 21-02-2014

Решение по Гражданско дело 19190/2013г.

 

 

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер    753                         21.02.2014   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    ІІI брачен състав

На двадесет и първи февруари две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание на деветнадесети февруари две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Иванка Боева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  19190                                                по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

Подадена е от К.С.П. ЕГН ********** *** и А.З.П. ЕГН **********,*** молба за прекратяването на брака им, сключен на ********г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ****/********г., по взаимно съгласие, като се утвърди споразумението им по чл.51 от СК. 

**********************************************************************************************

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между К.С.П. ЕГН ********** *** и А.З.П. ЕГН **********,*** сключен на ********г. в гр. П. с Акт за граждански брак № ****/********г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете  Е. К. П. ЕГН ********** се предоставят на майката А.З.П. ЕГН **********, като се определя местоживеене на детето при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на детето Е. К. П. ЕГН ********** с бащата К.С.П. ЕГН ********** както следва: всяка първа, втора и трета седмица от месеца за времето от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя и на два пъти в годината в продължение на по две седмици във времето извън учебните дни, които две седмици не съвпадат с определеното на майката време за почивка с детето, както и да го вижда/взема по всяко време при изразено съгласие от страна на детето.

ОСЪЖДА бащата К.С.П. ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете Е. К. П. ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител А.З.П. ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100,00 лева  /сто лева/, считано от влизане в сила на съдебното решение, до настъпване на законоустановена причина за изменяването или прекратяването на издръжката.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. П., ул. “Б. Б.” №** на съпругата А.З.П. ЕГН **********

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпругата А.З.П. ЕГН ********** придобития по време на брака лек автомобил марка: марка Рено, модел Клио, с per. № ********, двиг. № ************, рама N° *************.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата А.З.П. ЕГН ********** да носи фамилно име, прието при сключване на брака, а именно: П..

Съпрузите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Съпрузите декларират, че не притежават недвижими имоти придобити през времето на брака. Съпругата А.З.П. заявява, че няма претенции към дружеството и резултатите от търговската дейност на “АВИЕЛИ” ЕООД с ЕИК 202541907, придобити от съпруга К.С.П. от негова търговска дейност без участие на съпругата. Страните заявяват, че нямат придобити с общи средства общи влогове през брака. Ако някой е придобил такъв, то влогът остана собственост на титуляра. Движимите вещи са поделени извънсъдебно. Съпрузите нямат взаимни претенции от имуществен характер. Съгласяват се при наличие на задължения, възникнали по време на брака, по тях да отговаря съпругът, който е титуляр.

ОСЪЖДА К.С.П. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 82,00 лева /осемдесет и два лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство.

ОСЪЖДА А.З.П. ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 15,00 лева /петнадесет лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство, както и да заплати по сметка на Община Пловдив местен данък в размер на 6,25лв. /шест лева и двадесет и пет стотинки/.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Т.Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

И.Б.