Гражданско дело 19178/2013 - Решение - 03-02-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер  458                         03.02.2014   Година                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На    трети  февруари                две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на двадесет и втори  януари   две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

           Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  19178                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

................................................................................................................................

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между С.К.Г. с ЕГН ********** *** и Н.В.Г. с ЕГН ********** ***, сключен на ****** в с. Б. с Акт за граждански брак № *******., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете И.Н. Г. с ЕГН ********** се предоставят на майката С.К.Г. с ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на детето И.Н. Г. с ЕГН ********** с бащата Н.В.Г. с ЕГН ********** както следва: до навършване на 7-годишна възраст всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 10.00 в съботния ден до 18.00 часа в неделния ден и да го взима по 10 дни през лятото, когато този период не съвпада с платения годишен отпуск на майката, да го взима всяка четна година за рождения ден на детето, а след навършване на 7 - годишна възраст да има право да взима детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 в съботния ден до 19.00 часа в неделния ден с преспиване и два пъти по 15 дни през лятото, да продължи да го взима всяка четна година за рождения му ден и за по пет дни за празниците по Коледа и Великден.

ОСЪЖДА бащата Н.В.Г. с ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете И.Н. Г. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.К.Г. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100 лв./сто лева/, начиная от 01.12.2013 година до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до окончателното и изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. Б., Община Родопи, ул.”И.В.” № ** на съпруга Н.В.Г. с ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата С.К.Г. с ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име, а именно : К..

След развода съпрузите не си дължат  издръжка  един на друг.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпругата С.К.Г. с ЕГН ********** придобития по време на брака лек автомобил „Рено 19" с per. № *******.

За уравняване дела от автомобила С.К.Г. с ЕГН ********** е заплатила на Н.В.Г. с ЕГН ********** сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева.

Съпрузите декларират, че при никого от тях не се намира вещ, която да е СИО - да е придобита с общи средства или съвместен принос.

Съпрузите декларират, че никой от двамата не е сключвал
облигационни договори едностранно и не е подписвал документи, които да
го задължават
.

ОСЪЖДА Н.В.Г. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 82 лева /осемдесет и два лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство.

ОСЪЖДА С.К.Г. с ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 13 лева /тринадесет лева/, представляваща държавни такси по настоящото производство, както и да заплати по сметка на Община Родопи сумата от 3.75лв. /три лева и седемдесет и пет стотинки/-местен данък.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Т. Спасова

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.