Гражданско дело 19068/2013 - Решение - 12-02-2014

Решение по Гражданско дело 19068/2013г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

 

№ 611                         12.02.2014 година               град Пловдив

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XI състав, в публично заседание на пети февруари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ АСП. ГЕОРГИЕВА

                                                                 

 

при участието на секретаря Елена Атанасова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 19068 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 12- 19 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН).

..........................................................................................................................

Водим от горното и на основание чл. 15, във вр. с чл. 5 ал. 1, точка 1 и т. 3, във вр. с чл. 16 ал. 1 от ЗЗДН, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

НАЛАГА на основание чл. 5 ал. 1 точка 1 и т. 3 от ЗЗДН по отношение на Д.Н.Д., с ЕГН: **********,*** следните мерки за защита:

 

ЗАДЪЛЖАВА Д.Н.Д., с ЕГН: **********,*** да се въздържа от извършването на всякакъв акт на физическо и/ или психическо, емоционално, икономическо и друга форма на насилие по отношение на Д.С.К. – Д., с ЕГН: ********* и С.Д.Д., с ЕГН: **********, и двете с адрес: *******.

 

ЗАБРАНЯВА на Д.Н.Д., с ЕГН: ********** да приближава Д.С.К. – Д., с ЕГН: **********, жилището й, находящо се на адрес: ***** и жилището на адрес: *******, местоработата на Д.С.К. – Д., с ЕГН: **********, и местата й за социални контакти и отдих, за срок от една година.

 

Да се издаде заповед за защита на страните, и да се изпрати служебно до I -во РУП- Пловдив,  II-ро РУП- Пловдив, и V-то РУП - Пловдив.

 

 

ОСЪЖДА Д.Н.Д., с ЕГН: **********,*** да заплати на Д.С.К. – Д., с ЕГН: **********,***, със съдебен адрес: *******, чрез адв. Д.А. сумата от 300 лева (триста лева) – разноски за адвокатско възнаграждение.

 

ОСЪЖДА Д.Н.Д., с ЕГН: **********,*** да заплати глоба в размер на 400 лева (четиристотин лева) по сметка на Районен съд- Пловдив, в полза на бюджета на съдебната власт.

 

                  ОСЪЖДА Д.Н.Д., с ЕГН: **********,*** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса за образуваното дело в размер на 25 лева (двадесет и пет лева).

 

                  Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в 7- дневен срок от връчването му на страните.

 

След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати служебно на I -во РУП- Пловдив,  II-ро РУП- Пловдив, и V-то РУП - Пловдив.

 

                                                                                               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/ Таня Георгиева

Вярно с оригинала.

ЕА