Гражданско дело 19060/2013 - Определение - 27-02-2014

                                        О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

                                      27.02.2014 г., гр. Пловдив

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в закрито заседание на двадесет и седми февруари  две хиляди и  четиринадесета година , в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

Като разгледа докладваното от съдията брачно дело № 19060  по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

         С разпореждане от 23.01.2014 г. на ищеца е указано в едноседмичен срок от получаване на съобщението да  представи  доказателства за внесен депозит за особен представител на ответника  в размер на 500,00 лева.

         Съобщението за това е получено от пълномощника на ищеца на 29.01.2014г. Срокът е изтекъл на 05.02.2014г. С молба по делото от 03.02.2014г.  пълномощникът на ищеца е поискал продължаване на срока за без движение на исковата молба, който срок е бил продължен от съда с 20 дни от изтичане на досегашния – тоест – от 05.02.2014г. Този 20-дневен срок също е изтекъл -  на 25.02.2014г.  До настоящия момент не е отстранена пречката за движение на производството. Установеният в чл. 129,ал.2 от ГПК  срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл, ведно с даденото от съда продължаване на същия. Ето защо и на основание чл. 129,ал.3 от ГПК исковата молба следва да се върне и производството да се прекрати.

         Ето защо съдът

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

         ВРЪЩА исковата молба на С.П. ***  със съдебен адрес – гр. П., ****, а. Ц.К..

         Прекратява производството по гр. дело № 19060/2013г. на ПРС – ІІ бр. състав.

         Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР