Гражданско дело 19049/2013 - Решение - 18-02-2014

Решение по Гражданско дело 19049/2013г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    676                     18. 02.2014 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   16 01 2014 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: Иванка Боева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр.  дело номер  19049 по описа за 2013 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

          **********************************************************************************************************************

                  

 

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.И.Д., ЕГН ********** и Р.Й.Д., ЕГН **********, сключен  ******** година  в град П., за което е съставен Акт за граждански брак № *****/******** година на Община П., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

         Съпрузите заявяват, че нямат ненавършили пълнолетие деца, поради което Съдът не следва да се произнася относно предоставяне упражняването на родителските права, режима за лични контакти и издръжката.

            Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака  съпругата ще носи брачното си фамилно име – Д..

Съпрузите заявяват, че семейното жилище, находящо се в гр, П.,  кв.           „ И.”, ул.„Б.” № **, бл. ***, ет.*, ап.*, което е било общинска собственост, е напуснато от двамата съпрузи, както и че никой от тях няма претенции за ползването му.

Съпрузите заявяват, че по време на брака не са придобили в режим на съпружеска имуществена общност недвижими имоти.

Страните се съгласяват за следното:

Придобитият по време на брака лек автомобил, марка „Опел”, модел                  „ Корса”, с рег. № ********, рама № ************, двигател № ************, черен на цвят,  същите поделят помежду си както следва:

Дял първи: В дял и изключителна собственост на съпругата Р.Й.Д., ЕГН ********** се предоставя описаният по-горе лек автомобил.

За уравняване на дела си съпругът Р.И.Д., ЕГН ********** е получил от съпругата Р.Й.Д., ЕГН ********** сумата от 50 лева / петдесет/, съгласен е да бъде поставен в дял на съпругата му същият автомобил, няма никакви претенции към нея по повод на делбата, нито ще има такива за в бъдеще.

Страните заявяват, че не са придобивали със съвместен принос по време на брака си парични влогове и всеки от тях може да се разпорежда свободно и без ограничения с паричните влогове, на които е титуляр.

Съпрузите заявяват, че през време на брака си не са теглили кредити за нужди на семейството, за които да носят солидарна отговорност, а ако някой  от тях е теглил такива, то задължен по тях след прекратяването на брака остава единствен титулярът им. Съпругата Р.Й.Д. е теглила кредит съгласно Договор за отпускане на потребителски кредит № ******** от 2013 година, сключен между нея и „Уникредит Кънсюмър Файненсинг” АД – гр. София, ЕИК 175070632, за сумата от 3000лв, със срок за издължаване 3 години, и след прекратяване на брака същата се задължава със свои сили и средства да изплаща същия до окончателното му погасяване, както е правила до настоящия момент.

          Съпрузите заявяват, че никой от тях не е развивал търговска дейност по време на брака си и нямат никакви претенции един към друг по този повод.

Страните с настоящото споразумение уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си по повод прекратяване на брака им и нямат имуществени и лични претенции един към друг.

         Съпрузите поемат  държавната такса за прекратяване на брака им така, както е определена от съда, а съпругата се задължава да заплати разноските по поставяне в неин дял на лекия автомобил.

 

ОСЪЖДА Р.И.Д., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 16 лв. /петнадесет лева/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА  Р.Й.Д., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 55 лв. /петдесет и пет/, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА Р.Й.Д., ЕГН ********** *** сумата от 25 лв. / двадесет и пет/ – местен данък за придобиване в дял на лек автомобил.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/Н.Вълчева

 

Вярно с оригинала.

И.Б.