Гражданско дело 19040/2013 - Решение - 26-02-2014

Решение по Гражданско дело 19040/2013г.

                                                   Р Е Ш Е Н И Е

                                                  /неприсъствено/

 

№ 817                                                26.02.2014г.                      Град ПЛОВДИВ

 

                                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Пловдивски Районен съд                                     І граждански състав

 

На двадесет и шести февруари                    две хиляди и четиринадесета година

 

В  открито  заседание на двадесети февруари 2014г. в следния състав:

 

                                                                   Председател: ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

 

 

Секретар: Радка Цекова

Като разгледа докладваното от СЪДИЯТА гражданско дело № 19040 по описа за  2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Обективно съединени искове с правно основание чл. 128, т. 2 вр. с чл. 245, ал. 2 и чл. 222, ал. 1 от КТ, както и чл. 86 ал. 1 от ЗЗД.

Ищецът Р.В.К., ЕГН **********,***, твърди, че е работил при ответника „Ен Ди“ ЕООД, ЕИК 115608746, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Орловец“ № 9, представлявано от Г. Г. Г., на длъжност „продавач консултант” в периода от 10.08.2005 г. до 10.10.2013 г., когато трудовият договор бил прекратен със Заповед № 22/09.10.2013 г. на работодателя, поради спиране на работа за повече от 15 дни.

Твърди се, че към този момент ищецът е ползвал отпуск за отглеждане на малко дете до 21.06.2013 г., а от тази дата до 16.08.2013 г. включително е ползвал платения си годишен отпуск за 2013 година.

Твърди се също така, че в периода от 17.08.2013 г. до 10.10.2013 г. ищецът реално не е изпълнявал трудовите си задължения въпреки изрично заявената си готовност да работи, поради закриване на магазина във гр. Велико Търново. За периода от 19.08.2013 г. до 09.09.2013 г. ищецът е бил в престой по силата на Заповед № 31/19.08.2013 г., а от 09.09.2013 г. до 10.10.2013 г. е изтекъл едномесечния срок на предизвестието по чл. 326 от КТ.

Твърди се, че от месец юни 2013 г. до прекратяване на трудовия договор ответникът не е изплатил изобщо трудово възнаграждение на ищеца, поради оставането й без работа в периода от 10.10.2013 г. до подаване на исковата молба. На основание чл. 328, ал. 1, т. 4 от КТ ответникът дължи обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ за период от един месец за оставане без работа след уволнението.

Твърди се също така, че не е изплатено и трудово възнаграждение за периода от  21.06.2013 г. до 10.10.2013 г. в общ размер на 1180 лв.

С оглед изложеното, от съда се иска да постанови решение, по силата на което да осъди ответника да заплати на ищцата сумата от 1180 лв., представляваща дължимото трудово възнаграждение за посочения период,  сумата от 28 лв., представляваща мораторна лихва за забава върху дължимата сума до деня на подаването на исковата молба, ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковете до пълното изплащане на сумата, както и сумата от 320 лв., представляваща обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ, ведно със законната лихва върху тази главница от предявяване на иска до окончателното изплащане. Претендират се направените по дело разноски. Ангажирани са доказателства.

       В предоставения му едномесечен срок, ответникът не е депозирал писмен отговор на исковата молба, не се е явил в съдебно заседание и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

       Съдът намира, че са налице  предпоставките на чл.239, ал.1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, а именно – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, като исковете са вероятно основателни с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства – трудов договор, заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, писмо, заповед за престой, удостоверение образец УП – 3, трудова книжка, служебна бележка от „Агенция по заетостта“.

На основание чл. 78, ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски, които се констатираха в размер на  500лв. - заплатено адвокатско възнаграждение. Ответникът не претендира разноски.

С оглед освобождаване на ищеца от заплащане на държавни такси, то на основание чл.78, ал.6 от ГПК следва ответникът да бъде осъден да заплати държавна такса в размер на 150лв., по сметка на ВСС.

Мотивиран от горното, съдът

                                         Р     Е     Ш     И :

 

ОСЪЖДА „Ен Ди“ ЕООД, ЕИК 115608746, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Орловец“ № 9, представлявано от Г.Г. Г., ДА ЗАПЛАТИ на Р.В.К., ЕГН **********,***,  СУМАТА от 1180 лв./хиляда сто и осемдесет лева/, представляваща неизплатено дължимо трудово възнаграждение за  периода от 21.06.2013г. до 10.10.2013г.,  сумата от 28 лв./двадесет и осем лева/, представляваща мораторна лихва за забава върху дължимите трудови възнаграждения в периода от първо число на месеца, следващ месеца на полагане на труда, до деня на подаването на исковата молба – 25.11.2013г.,  както и сумата от 320 лв./триста и двадесет лева/, представляваща обезщетение по чл. 222, ал. 1 Кодекса на труда за оставане на ищеца без работа за един месец след прекратяване на трудовото правоотношение на основание 328, ал.1, т.4 от Кодекса на труда, считано от 10.10.2013г., по силата на Заповед №22/ 09.10.2013г. на управителя на дружеството – работодател, ведно със законната лихва върху главниците от датата на предявяване на исковете  - 26.11.2013г., до окончателното изплащане на сумите,  както и сумата 500лв./петстотин лева/ - разноски.

ОСЪЖДА „Ен Ди“ ЕООД, ЕИК 115608746, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Орловец“ № 9, представлявано от Г. Г. Г., ДА ЗАПЛАТИ в полза на ПРС по сметка на ВСС сумата 150лв./сто и петдесет лева/ - държавна такса.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                

 

 

                                                                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:  /п/

                                                                                                                                                              /Десислава Кацарова/

Вярно с оригинала.

В.А.