Гражданско дело 19036/2013 - Решение - 03-02-2014

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер 460                           03.02.2014   Година                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    I брачен състав

На    трети  февруари                две хиляди и четиринадесета  Година

В публично заседание на двадесет и втори  януари   две хиляди и четиринадесета година в следния състав:

 

           Председател: ТЕОФАНА СПАСОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  19036                                                 по описа за   2013 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Молба с правна квалификация чл.50 от СК.

................................................................................................................................

 

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между М.О.Н., ЕГН **********,*** и В.П.Н., ЕГН **********,***, сключен на ***** г. в с. Б. с Акт за граждански брак № **/***** г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете М. В. Н., ЕГН ********** се предоставят на бащата В.П.Н., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ  режим за лични отношения на детето М. В. Н., ЕГН ********** с майката  М.О.Н., ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08 ч. в съботата до 18,00 ч. в неделята с преспиване, а летните месеци - един месец, който да не съвпада с периода на отпуск на бащата.

ОСЪЖДА майката М.О.Н., ЕГН ********** да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете М. В. Н., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител В.П.Н., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 85 лв./осемдесет и пет лева/, считано от 26.11.2013 година до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. Б., ул. „Г.М.” № * на съпруга В.П.Н., ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата М.О.Н., ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име, а именно : К..

След развода съпрузите не си дължат  издръжка  един на друг.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпругата М.О.Н., ЕГН ********** придобития по време на брака лек автомобил ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ, ДК № *******, рама № *******, двигател № **********.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпруга В.П.Н., ЕГН ********** придобития по време на брака недвижим имот : 1/4/една четвърт/ид.ч. от поземлен имот с право на реално ползване на югозападната част от имота, представляващ дворно място с обща площ 780/седемстотин и осемдесет/кв.м., находящо се в с.Б., ул. „ Г. М.” № *, съставляващо УПИ № I- 1181 /първи - xwwda сто осемдесет и първи кв. 122 /сто двадесет и втори/по плана на с.Б., одобрен със Заповед № 45/20.08.1992 г., при граници и съседи: ул. „ Т.м.", ул. „ Г.М.", УПИ № II - 1180, ведно със сутеренния етаж от южната част на масивна жилищна сграда със застроена площ от 72 /седемдесет и два/:св.м., представляваща самостоятелно обособено жилище с обособен вход от южната част на сградата, ведно с масивна сграда, представляваща лятна кухня и гараж с обща площ от 60/ шестдесет /кв.м. и навес с оградни стени с площ от 35/ тридесет и шест/ кв.м, ситиурани в южната част на имота.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпруга В.П.Н., ЕГН ********** придобития по време на брака лек автомобил ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ, ДК № ******, рама № ******, двигател № ******.

За уравняване на дяловете си съпрузите декларират, че не си дължат и разменят суми за уравняване на дяловете.

Съпрузите декларират, че придобито по време на брака движимото имущество са поделили чрез извънсъдебно споразумение.

Съпрузите декларират, че нямат влогове в банки, набирани по време на брака си с общи средства и в резултат на съвместен принос и нямаме помежду си претенции за принос във влогове и други вземания.

Съпрузите декларират, че имат изтеглен кредит от „Банка ДСК” с остатък за погасяване в размер на 1600 / хиляда и шестстотин лв. / лв. Титуляр на кредита е М.О.Н., като същият ще бъде погасяван от В.П.Н..

ОСЪЖДА В.П.Н., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 84.78лева /осемдесет и четири лева и седемдесет и осем стотинки/, представляваща държавни такси по настоящото производство, както и да заплати по сметка на Община Раковски сумата от 6.25лв. /шест лева и двадесет и пет стотинки/-местен данък.

ОСЪЖДА М.О.Н., ЕГН ********** да заплати по сметка на ВСС сумата от 74.20лева /седемдесет и четири лева и двадесет стотинки/, представляваща държавни такси по настоящото производство, както и да заплати по сметка на Община Раковски сумата от 3.75лв. /три лева и седемдесет и пет стотинки/-местен данък.

 

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Т. Спасова

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

Ц.Б.