Гражданско дело 19035/2013 - Решение - 25-02-2014

Решение по Гражданско дело 19035/2013г.

        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № .........

                                      25.02.2014 година, град Пловдив

 

     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                        VІ граждански състав, на десети февруари две хиляди и четиринадесета година,

в открито заседание, в следния състав:

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

при секретаря Петя Карабиберова,

и участието на прокурора ЕЛЕНА БОГДАНОВА,

като разгледа докладваното от Съдията гр. дело № 19035 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

            Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК.

Образувано е по молба за промяна във фамилно име, на основание чл.19, ал.1, във връзка с чл.9 от Закона за гражданската регистрация.

***********************************************************

            По-изложените съображения, съдът намира, че са налице важни обстоятелства, по смисъла на чл.19, ал.1 от ЗГР, налагащи да се допусне исканата промяна в името и молбата следва да се уважи.

Ето защо, Съдът

 

 Р     Е     Ш     И  :

 

ДОПУСКА ПРОМЯНА в името на малолетното дете А.А. с ЕГН: **********, действащо чрез своите родители Ц.В.А. с ЕГН: ********** и И.Й.А., с ЕГН: **********, със съдебен адрес: гр. П., ул. “С.В.” № **** /чрез адв. М.Д./, като го допълва с бащиното име “И.”, така че вместо със собственото и фамилното име “А.А.” да се впише в акта за раждане със собственото, бащиното и фамилното име “А. И. А.”.

 

Препис от решението, след влизането му в сила, ДА СЕ ИЗПРАТИ на Община Раковски, за отразяване на промяната в акта за раждане и в регистрите на населението.

Решението подлежи на обжалване пред ПОС, в двуседмичен срок, считано от връчването му на заинтересованите лица и учреждения.

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

 

            Вярно с оригинала!

            Секретар: П. К.