Гражданско дело 18712/2013 - Решение - 25-02-2014

Решение по Гражданско дело 18712/2013г.

     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № .........

                                          25.02.2014 година, град Пловдив

 

    В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД,                                              VІ граждански състав, на трети февруари две хиляди и четиринадесета година,

в открито заседание, в следния състав:

 

                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЖИВКА ПЕТРОВА

 

при секретаря Петя Карабиберова,

като разгледа докладваното от Съдията гр. дело № 18712 по описа на съда за 2013 год.,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

            Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК. Образувано е по молба за допускане на промяна във фамилно име, на основание чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

************************************************

По-изложените съображения, съдът намира, че са налице важни обстоятелства, по смисъла на чл.19, ал.1 от ЗГР, налагащи да се допусне исканата промяна във фамилното име на детето - от “И.” на “Н.”.

Мотивиран от горното, Съдът

 

 Р       Е      Ш      И  :

 

 

ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на А.С.И. с ЕГН: **********, малолетна, действаща чрез своята майка и законен представител Т.Т.Н. с ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. П., ул. “Г.” № ***, от “И.” на “Н.”.

 

Препис от решението, след влизането му в сила, ДА СЕ ИЗПРАТИ на Община Пловдив, за отразяване на промяната в акта за раждане и в регистрите на населението.

 

Решението подлежи на обжалване пред ПОС, в двуседмичен срок, считано от връчването му на заинтересованите лица и учреждения.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

            Вярно с оригинала!

            Секретар: П.К.