Гражданско дело 18705/2013 - Определение - 20-02-2014

Определение по Гражданско дело 18705/2013г.

   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                     20.02.2014г., град Пловдив

 

 

            ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХХІ-ви граждански състав, в закрито заседание на 20.02.2014г., в следния състав:

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ : ХРИСТО СИМИТЧИЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 18705 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството по делото е образувано по искова молба от К.С.М.К.. Тъй като ИМ е била нередовна, с разпореждане от 29.11.2013г. е оставена без движение до отстраняване на следните нередовности:

-         посочване 3 имена и адрес/-и за призоваване на ответника/-ците; Представяне на преписи от ИМ и приложенията, както и от уточняващата молба съобразно броя на ответниците;

-         с оглед изложените фактически твърдения, да се формулират конкретни и ясни искания до съда, т.е. петитум на исковата молба, т.е. какво се иска да постанови съда по отношение на ответниците;

-         да се посочи цена иска, респ. на всеки от исковете, ако са повече от един, да се внесе ДТ от 4% върху цената на всеки иск по сметка на РС-Пловдив;

-         да се подпише уточняващата молба от 25.11.2013г., тъй като липсва подпис на лицето, посочено като неин автор (т.е. на ищеца);

            На ищеца е указано, че следва да отстрани нередовностите с молба, с препис за другата страна, в 1-седмичен срок от съобщението, като при неизпълнение в срок, ИМ може да бъде върната. В дадения срок, а и към датата на настоящото определение, ищецът не е отстранил нередовностите на ИМ, поради коети и на основание чл.129, ал.2 ГПК, ИМ следва да бъде върната, а производството по делото – прекратено.

            По изложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

                ВРЪЩА исковата молба на К.С.М.К., по която е образувано гр.дело №18705/13г. на РС-Пловдив и прекратява производството по делото

    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 1-седмичен срок от съобщаването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:    /п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП