Гражданско дело 18702/2013 - Решение - 06-02-2014

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 528                          06.02.2014 година           град Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII състав, в публично заседание на петнадесети Януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ  СТОЯНОВ

 

при участието на секретаря ВАНЯ КОЙЧЕВА,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 18702 по описа на съда за 2013 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правна квалификация по чл. 55 ал. 1, предложение първо от ЗЗД.

Ищецът „Дитекс” ЕООД, ЕИК 102832947, със седалище и адрес на управление гр. Б., ул. Георги Кирков № 23, представлявано от Д.Н., е предявил иск против „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, представлявано от С.М.З., Й.З. и М.М.М.-Д., за осъждане на ответника да му върне сумата в размер на 431,11 лева, получена без правно основание за начислена електроенергия, доставена на обект соларно студио, находящ се в гр. Б., ул. А. №** за периода от 27,02,2012 г. до 27,04,2012 г., за което вземане е била издадена фактура №1088836530 от 11,02,2013 г.

В исковата молба са изложени твърдения, че ищецът е потребител на ел. енергия, с ИТН № 2729653. С издадена фактура № №1088836530 от 11,02,2013 г. ответното дружество начислило на ищеца допълнителна стойност за ел. енергия за периода от 27,02,2012 г. до 27,04,2012 г., представляваща корекция на сметка за минал период. Корекцията на сметка е извършена въз основа на проверка от служителите на  от ЕВН ЕР. При извършване на проверката не са присъствали представители на ищеца, като последният е бил уведомен с писмо с изх. № 940 /11,02,2013 г.   Ищецът оспорва потестативното правно на ответното дружество да извършва едностранна корекция на сметка за вече доставена ел. енергия. Претендира разноски.

В срока по чл. 131 от ГПК ответникът чрез пълномощника си е депозирал писмен отговор, с който оспорва иска по основание и размер. Излага твърдения, че правомощие на енергийния доставчик било да въведе механизъм за корекция на сметки за минал период, който бил нормативно установен и се намирал в съответствие с националното и европейско законодателство. Посочва, че в случая бил осъществена нерегламентирана  намеса до средството за търговско измерване. Вследствие на извършената проверка възникнало съмнение у служители на ЕВН ЕР за извършена нерегламентирана намеса върху СТИ, поради което електромерът бил демонтиран и изпратен за проверка в БИМ, ГД „Мерки и измервателни уреди”, регионален отдел – гр. Пловдив. По време на извършване на проверката е присъствал представител на ищеца – г-жа И. Н., която подписала констативния протокол без възражения. Размерът на начислената допълнително сума бил пресметнат на основание чл.98а, ал. 3, т. 6 и чл. 104а, ал. 2, т. 5 ЗЕ вр. с чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, чл. 28, ал. 1 ОУ на ЕВН ЕС , във вр. с чл.  54 ал. 2 т. 2 от ОУ на ЕВН ЕР, като в тази връзка се издала фактура за корекция на сметката. Претендира разноски.

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XVIII- ти гр. състав, след като прецени събраните по делото  доказателства по реда на чл. 235, ал. 2 вр. чл. 12 ГПК, намира следното:

От констативен протокол № 291633/13,12,2012 г. се установява, че електромер с  иден. № 47517299, на абонат „Дитекс” ЕООД е бил предаден за извършване на метрологична експертиза в лицензирана лаборатория- Българския институт по метрология, Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди”, регионален отдел – Пловдив, която е установила, че електромерът е отварян и манипулиран. Изрязани са част от зъбите на плаващото колело на броителния механизъм. В резултат на това електромерът отчита със 70 % по-малко от консумираната електроенергия по двете фази.  Поради това се наложило извършване на корекция на сметката за електрическа енергия на абоната за минал период, като била издадена процесната фактура № 1088836530/ 11.02.2013 г. на стойност 431,11 лв. за допълнително начислена енергия за периода от 27,02,2012 г. до 27,04,2012 г. в размер на 1977 kWh.

Между страните по делото не се спори, а и видно от представения по делото кредитен превод ищецът е заплатил сумата от 431,11 лв. на 14,02,2013 г. на ответното дружество.

По делото са събрани гласни доказателства, чрез разпита на свидетеля Н.С.П., който работи при ответника и е участвал при смяната на електромера на обект стопанисван от ищеца. Самата смяна на електромера се е наложила поради това, че същият е следвало да бъде изпратен за периодична метрологична проверка. Свидетелят при смяната на електромерът е констатирал, че му са скъсани метрологичните пломби. Представител на ищцовото дружество е отказал да подпише протокола.  

Съдът кредитира изцяло свидетелските показания на Н.С.П., като ги намира са последователни, житейски логични и непротиворечащи на останалия доказателствен материал.

По делото е приета съдебно- техническа експертиза, в която се посочва, че процесният електромер бил отварян и манипулиран, като са изрязани част от зъбите на зъбното колело от броителния механизъм, в резултат от което електромерът отчита със 70 % по-малко от консумираната електроенергия. Начисленото допълнително количество такава било в съответствие с общите условия на ответника. Периодът на корекция на сметката е в рамките на допустимия 90-дневен период, като методиката е приложена правилно.

Като писмени доказателства са приети още общите условия за продажба и пренос на ел. енергия, лицензия за дейността на ответника. 

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира следното:

В случая е предявен иск за неоснователно обогатяване на ответника с платената от ищеца сума за допълнително начислената му ел. енергия, с оглед на което ответникът трябва безспорно да установи, че сумата е получена от него на валидно правно основание, защото в негова полза съществува вземане в търсения размер, а ищецът следва да докаже възраженията си срещу недължимостта на твърдяното задължение.

Безспорно е по делото, че ищецът е клиент на ответника и е абонат на неговите услуги по пренос на ел. енергия. Съдът приема, че ищецът има качеството на потребител на енергийни услуги по смисъла на § 1, т. 41Б от ДР на Закона за енергетиката /ЗЕ/ - краен клиент, който купува енергия или природен газ от доставчик, предоставящ услуги от обществен интерес. Като потребител ищецът се намира в договорни отношения с ответното дружество, в качеството му на енергийно предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗЕ - юридическо лице, което осъществява снабдяването с електрическа енергия. Също така няма спор и по това, че процесната сума е била начислена като корекция на сметка и е формирана за минал период, като представлява 70 % от начислената енергия, съгласно данните от метрологичната експертиза. В тази връзка основният въпрос от значение за изхода на спора е това дали са били налице предпоставките за извършване на подобна корекция на сметката за електроенергия, чрез начисляване на допълнителната за плащане сума, пресметната по съответната методика.

Съгласно чл. 28 ал. 1 от общите условия на договорите за продажба на ел. енергия на „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД се допуска възможността за корекция на сметки въз основа на представени от електроразпределителното дружество констативни протоколи, заедно със справки за начислената енергия. От друга страна, според нормата на чл. 54 ал. 2 от общите условия на договорите за пренос на ел. енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД в случаите на неправомерно въздействие върху електромера, количеството енергия се преизчислява за период от датата на монтажа или на последната извършена проверка на електромера, до датата на констатиране на грешката, освен, ако може да бъде установен точния период, но за не повече от 90 дни, като е посочена конкретна методика за изчисляване на корекцията. От горното следва, че, за да възникне правото на корекция за минал период, трябва да се установи неправомерно въздействие на средството за търговско измерване.

На първо място, според действащото законодателство (чл. 120 ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 28 ал. 8 от Наредба № 6/ 09.06.2004 г.) средствата за търговско измерване, както и електромерните табла, са собственост на електроразпределителното дружество, което е длъжно да ги поддържа в изправност за своя сметка, да обезпечава правилното им функциониране и да следи за отклонения в измерването. Неправомерното въздействие или нерегламентираният достъп до тях е свързан с извършването на такава манипулация върху уреда, която се изразява в способността за точното и коректно измерване на реално консумираната енергия. В тежест на ответника е да докаже наличие на осъществен без санкцията на дружеството достъп на ищеца до електромера, за да се ангажира отговорността му, като при липса на всякакви данни в тази насока не може да се презюмира виновно поведение на потребителя. Изложените в отговора съображения за споделена отговорност на клиента, който също имал задължения по експлоатацията на уреда, не установяват неправомерни действия на ищеца, който принципно не би следвало дори да разполага и с ключ за отваряне на средството, нито пък представляват аргументи за извършена точно от него такава манипулация. В тази връзка е недопустимо без да е доказана вина на абоната, изразяваща се в препятстване на правилното отчитане, да се ангажира неговата отговорност чрез едностранна корекция в сметките му за минал период, защото правоотношението между доставчика на ел. енергия и потребителя е договорно и единствено недобросъвестното поведение на едната страна по договора представлява основание по смисъла на чл. 82 от ЗЗД тя да бъде санкционирана за всички настъпили за съконтрагента й вреди. Затова, след като не е било констатирано съответно виновно поведение на клиента, липсва законово основание за извършване на въпросната едностранна корекция, която би могла да се извърши единствено, ако абонатът е осуетил правилното отчитане.

Отделно от това, едностранната корекция на сметка за вече доставена и ползвана ел. енергия не само не намира своето законово основание извън цитираните по- горе текстове на общите условия на дружеството, но и противоречи на норми от действащото законодателство, които уреждат потребителските права- чл. 143 т. 6 и т. 18 от Закона за защита на потребителите. Коментираните клаузи от общите условия са нищожни по смисъла на чл. 26 ал. 1 от ЗЗД поради противоречието им със закона, защото нарушават основни принципи за равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и засягат защитата на интересите на потребителите при продажбата им на ел. енергия. Така абонатът е поставен в неравноправно положение, защото няма как да защити интереса си при предприета от страна на дружеството служебна корекция на сметката му за минал период в следствие на твърдяно неточно измерване на ел. енергията, особено когато доставената и потребена енергия е била редовно отчитана и заплащана за времето. Ответникът не ангажира доказателства, а и по делото въобще не са наведени твърдения, че за периода, в който е била служебно начислена допълнителната енергия, абонатът не си е плащал сметките. Именно в този смисъл нормите са неравноправни, защото без да се държи сметка за виновното поведение на една от страните по договора, същата е принудена да търпи санкционни последици при добросъвестно изпълнение на задълженията си по заплащане на доставената й енергия.

За пълнота на изложението, следва да се отбележи, че според чл. 35 ал. 4 от ОУ на ЕВН ЕР за установените нередности в средствата за търговско измерване се съставя констативен протокол, който според чл. 63 от тези условия се подписва от представители на ЕВН ЕР и клиента, а в случай, че последният не присъства или откаже да подпише, какъвто е разглеждания казус, протоколът се съставя в присъствие на свидетели, като се изпраща на клиента с препоръчано писмо с обратна разписка и се счита за връчен от момента на получаването му. По делото въобще не е представен констативен протокол, в който е обективирано какво е било състоянието на процесния електромер към датата на извършване на подмяната му с друг. Поради това съдът приема, че ответникът не е изпълнил коректно задължението си по чл. 63 ал. 3 от ОУ на ЕВН ЕР за уведомяване на ищеца за съставения протокол в негово отсъствие с препоръчано писмо с обратна разписка. Издадената фактура за извършената корекция на сметка, както и протоколът от метрологичната експертиза, не могат да заместят задължението за изпращане на констативният протокол от проверката.

Накрая, но не на последно място, съответната сметка е коригирана за минал период от време, без обаче по делото да се ангажирани доказателства от ответника за това кога е била извършена последната проверка на конкретния електромер, защото това обстоятелство е пряко свързано с периода на корекцията, чийто начален момент следва да бъде безспорно установен, при наличието на твърдения за редовно ежемесечно отчитане. Независимо, че периодът е в рамките на допустимите максимално 90 дни според чл. 54 ал. 2 от ОУ на ЕВН ЕР, винаги следва да се докаже защо и как точно е установен този период.

Не могат да се споделят и съображенията на пълномощника на ответниците, че нормата на новосъздадения текст на чл. 104 а ал. 2 т. 5, буква „а” от ЗЕ уреждала правната възможност за корекция на сметка за минал период, тъй като цитираната разпоредба е в сила от 17.07.2012 г., а процесният случай касае периода от 27,02,2012 г. до 27,04,2012 г., т.е. преди въвеждане на законодателната промяна, която няма обратно действие и не е приложима за подобни заварени случаи.

С оглед изложеното, съдът намира, че предявеният иск за неоснователно обогатяване на ответника в хипотезата на получена без основание парична сума за допълнително начислена ел. енергия за корекция на сметка се явява основателен и като такъв следва да се уважи изцяло.

Предвид изхода на делото, на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските в настоящото производство, доколкото такива се претендират и са налице доказателства, че са действително направени. Същите възлизат на заплатената държавна такса в размер на 50 лева. Направените от ответника разноски за внесени депозити за вещо лице и свидетел, както и юрисконсултското възнаграждение си остават за негова сметка, без да се възлагат в тежест на противната страна.

 

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК: 123526430, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, представлявано от С.М.З., Й.З. и М.М.М.-Д., да заплати на „Дитекс” ЕООД, ЕИК 102832947, със седалище и адрес на управление гр. Б., ул. Георги Кирков № 23, представлявано от Д.Н., сумата в размер на 431,11 лева, получена без правно основание за начислена електроенергия, доставена на обект соларно студио, находящ се в гр. Б., ул. А. №** за периода от 27,02,2012 г. до 27,04,2012 г., за което вземане е била издадена фактура №1088836530 от 11,02,2013 г.

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Данов” № 37,  представлявано от С.М.З., Й.З. и М.М.М.-Д., да заплати на Дитекс” ЕООД, ЕИК 102832947, със седалище и адрес на управление гр. Б., ул. Георги Кирков № 23, направените по делото разноски в размер на 50 лева за държавна такса, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК.  

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                СЪДИЯ : /п/

 

Вярно с оригинала! П. К.