Гражданско дело 18700/2013 - Определение - 25-02-2014

Определение по Гражданско дело 18700/2013г.

ПРОТОКОЛ

 

Година 2014                                                    Град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                    ХVІІ гр. състав

На двадесет и пети февруари                       година 2014

В публично заседание в следния състав:

                                     

Председател: ИВАН АНАСТАСОВ

Секретар: Елена Лянгова

 

Сложи за разглеждане докладваното от  СЪДИЯТА

гр. дело номер 18700  по описа за 2013  година.

На поименното повикване в 14,13  часа се явиха        

Ищцовото дружество редовно призовано, явяват се адв. М.Т. и адв. Е. А., с пълномощно от днес.

Ответното дружество, редовно призовано, явява се адв. К.Д., с пълномощно към отговора и от днес.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адв. А.: Постигнахме спогодба.

Адв. Д.: Постигнахме спогодба.

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОГОДИХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:

Чл.1. С настоящото споразумение доброволно страните уреждат изцяло и окончателно висящия съдебен спор, който е предмет на гр.д. № 18700/2013г. по описа на ПРС, Гражданска колегия, XVII състав, установителен иск с правно основание член 422, във връзка с член 415, алинея 1 от ГПК, с предмет установяване на вземане на ищеца към ответника общо в размер на 5 385,56 лева.

            Чл.2. С подписване на настоящото споразумение ответникът „ЕКО ПЕРФЕКТ” ЕООД, чрез управителя си Б.Ф.Ф., признава безусловно съществуването на вземането на ищеца „ТЕМПЕКС” ЕООД, до предявения в исковата молба размерглавница, лихва и разноски. Ответникът признава, че дължи на “ТЕМПЕКС” ЕООД, ЕИК: 115628318, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул.Кукленско шосе” № 52, представлявано от управителя А. Т. Л., по заповедното производство ч.гр.д. № 30706/2011г., 41 гр.състав по Описа на Софийски Районен Съд, както следва:

- сумата 2 091.20 лева: неплатена главница по складова разписка № 0698/22.05.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на вземането;

- сумата 477.52 лева: мораторна лихва по складова разписка № 0698/22.05.2009г., за периода от 23.05.2009г. до 08.07.2011г.;

 - сумата 1977.98 лева: неплатена главница по складова разписка № 0698/26.05.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявление по чл.410 ГПК до окончателното изплащане на вземането;

- сумата 448.99 лева: мораторна лихва по складова разписка № 0698/26.05.2009г., за периода от 27.05.2009г. до 08.07.2011г.;

- сумата 389,87 лева: разноски по заповедното производство, от които 100 лева платена ДТ и 289,87 лева адвокатско възнаграждение.   

Чл.3. С подписване на настоящото споразумение ищецът „ТЕМПЕКСЕООД, чрез управителя си А. Т. Л., се отказва изцяло и заявява, че не претендира каквито и да било разноски от ответника „ЕКО ПЕРФЕКТЕООД по и във връзка с образуваното  гр.д. № 18700/2013г. по описа на ПРС, Гражданска колегия, XVII състав – държавни такси, адвокатски хонорари и всякакви други.

Чл.4. След влизане в сила на определението, с което се утвърждава съдебната спогодба в горния смисъл, страните се съгласяват да поискат от Софийски градски съд, IV-Б въззивен състав, да отмени определението си по ч.гр.д. № 14983/2012г. за спиране на действията по изп.д. № 212/2012г. по описа на ЧСИ Б. Б., поради доброволното уреждане на спора, като с подписване на настоящото споразумение ответникът „ЕКО ПЕРФЕКТЕООД, чрез управителя си Б.Ф.Ф., дава неотменимото си съгласие за отмяна на определението на съда за спиране на изпълнителните действия.

Чл.5. С подписването на настоящото споразумение ищецът „ТЕМПЕКСЕООД, чрез управителя си А. Т. Л., заявява и декларира, че не е претърпял никакви имуществени вреди и не е пропуснал никакви ползи от спирането на действията по изп.д. № 212/2012г. по описа на ЧСИ Б. Б., както и дава неотменимото си съгласие на „ЕКО ПЕРФЕКТЕООД да бъде върната в пълен размер внесената от същото дружество по сметка на СГС, по ч.гр.д. № 14983/2012г., парична гаранция за спиране на изпълнителното дело, в размер на 4 995.69 лева.

 

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

Темпекс” ЕООД, чрез адв. Е. А.:

 

 

„ЕКО Перфект” ООД, чрез адв. К.Д.:

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                

 

Адв. А.: С оглед постигнатата спогодба желаем да ни бъде възстановена половината от внесената ДТ.

Съдът намира, че изложената от страните спогодба следва да бъде одобрена, тъй като не противоречи на закона и добрите нрави и със същата се изчерпва предмета на спора по делото.

На осн. чл. 78, ал. 9 от ГПК ще следва на ищеца да се върне половината от внесената ДТ в размер от 131,40 лева, а именно сума в размер от 65,70 лева.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба така, както беше изложено по-горе.

На осн. чл. 78, ал. 9 от ГПК на ищцата да се върне половината от внесената от ищцата ДТ в размер от 131,40 лева, а именно ДА СЕ ВЪРНЕ сума в размер от 65,70 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №18700/2013г., по описа на ПРС, ХVІІ гр. състав.

Определението, с което се прекратява производството по делото подлежи на обжалване пред ПОС, с частна жалба, в 1-седмичен срок от днес.

Спогодбата влиза в сила от днес.

 

                                               Протоколът изготвен в с.з.

                                               Заседанието се закри в  14,32  часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Иван Анастасов

 

                                               СЕКРЕТАР: /п/ Елена Лянгова

 

Вярно с оригинала.

ЕЛ